BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------
V/v: Mã loại hình xuất nhập khẩu trên hệ thống VNACCS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố
Để thực hiện thng nhất việc khai báo đối với chỉ tiêu mã loại hình trên hệ thống VNACCS, Tổng cục Hải quan đã đưa Bảng mã loại hình và Bảng hưng dẫn sử dụng và so sánh với mã loại hình đang áp dụng trên hệ thng hiện nay lên website Hải quan tại chuyên mục VNACCS, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:
Đề nghị Cục Hải quan tỉnh, thành phố chđạo các đơn vị trực thuộc chủ động nghiên cứu, hướng dẫn doanh nghiệp khai báo chỉ tiêu “Mã loại hình” khi làm thủ tục hải quan. Trường hợp có vướng mắc phát sinh, đề nghị Cục Hải quan tỉnh kịp thời tổng hợp, phản ánh về Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý vHải quan) để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đơn vị thuộc và trực thuộc TCHQ (để t/hiện);
- Lưu: VT,GSQL(3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh