BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------------------
V/v: vướng mắc thực hiện quyết toán Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2011

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk.
Trả lời công văn số 303/HQĐL-NV ngày 18/5/2011 của Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk về việc vướng mắc khi thực hiện quyết toán danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Theo quy định tại khoản 5 Điều 104 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu, thì; "Các dự án thực hiện đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế từ ngày 01/01/2006 đến trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực nhưng chưa thực hiện quyết toán với cơ quan hải quan thì trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực chủ dự án phải thực hiện nộp quyết toán việc nhập khẩu và sử dụng hàng hóa miễn thuế theo quy định".
Trường hợp theo như báo cáo tại công văn số 303/HQĐL-NV nêu trên của Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk việc doanh nghiệp nộp quyết toán việc nhập khẩu, sử dụng hàng hóa miễn thuế chậm cho cơ quan hải quan thì xử lý theo đúng quy định hiện hành.
Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk biết và thực hiện.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Dương Phú Đông