B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3284/TCT-DNL
V/v: Tỷ giá áp dụng đối với hoạt động bán dầu thô, condensate tại Việt Nam.

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2015

Kính gửi:

- Cục Thuế: TP Hà Nội; TP Hồ Chí Minh; tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Tổng công ty Dầu Việt Nam;
- Tổng công ty Thăm dò và Khai thác dầu khí; - Công ty TNHH MTV Dầu khí TP Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế nhận được kiến nghị của Tập đoàn Dầukhí Việt Nam (PVN), Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP), Tổng công tyDầu Việt Nam (PVOil) và Công ty TNHH MTV Dầu khí Tp Hồ Chí Minh (Saigon Petro)về việc thực hiện quy định tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của BộTài chính về tỷ giá xác định các khoản nộp Ngân sách Nhà nước đối với hoạt độngbán dầu thô, condensate tại thị trường trong nước.

Về vấn đề này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửađổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và các văn bản hướng dẫn thihành; căn cứ Luật Dầu khí và các văn bản hướng dẫn thi hành; căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hànghóa và cung ứng dịch vụ; căn cứ chỉ đạo tại công văn số 2842/VPCP-KTN ngày29/4/2010 của Văn phòng Chính phủ; trên cơ sở thực tế hoạt động xuất bán dầuthô, condensate tại thị trường Việt Nam, Tổng cục Thuế hướng dẫn thực hiện nhưsau:

Trường hợp dầu thô, condensate được bán tại thịtrường Việt Nam (bao gồm cả trường hợp Tồng công ty Dầu Việt Nam nhận ủy tháccủa Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro” để thực hiện hoạt động bán dầu thô Lô09.1 tại thị trường Việt Nam trên cơ sở bán đúng giá hưởng hoa hồng), giá bánđược xác định trên cơ sở đô la Mỹ thì khi lập hóa đơn giá trị gia tăng, cáctiêu thức trên hóa đơn như đơn giá, thành tiền, cộng tiền hàng, tiền thuế giátrị gia tăng (nếu có), tổng số tiền thanh toán được ghi bằng đồng đô la Mỹ; phầnchữ ghi bằng tiếng Việt theo tổng số tiền bằng đồng đô la Mỹ, đồng thời ghi rõtrên hóa đơn tỷ giá áp dụng để quy đổi từ đồng đô la Mỹ sang đồng Việt Nam đểtính, nộp thuế và các khoản nộp Ngân sách Nhà nước là tỷ giá mua vào theo hìnhthức chuyển khoản của Hội sở chính Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương ViệtNam tại thời điểm lập hóa đơn.

Ngày lập hóa đơn bán dầu thô, condensate là ngàybên mua và bên bán xác định được giá bán chính thức, không phân biệt đã thuđược tiền hay chưa thu được tiền. Việc xác định giá bán dầu thô chính thức phảiphù hợp với thỏa thuận tại hợp đồng mua bán dầu thô và thông lệ quốc tế.

Trường hợp từ thời điểm Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính có hiệu lực, đơn vị đã áp dụng tỷ giá chuyển đổiđể tính, nộp thuế và các khoản nộp Ngân sách Nhà nước khác với hướng dẫn nêutrên thì thực hiện điều chỉnh lại theo hướng dẫn tại văn bản này.

Tổng cục Thuế hướng dẫn để các đơn vị biết và thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ/Cục: CST, PC, CĐKT, TCDN (BTC);
- Vụ: CS, PC, KK (TCT);
- Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro”;
- Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn;
- Lưu: VT, DNL(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu