VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3285/VPCP-QHQT
V/v Kết quả Hội nghị Bộ trưởng Diễn đàn Đối thoai Hợp tác Châu Á lần thứ 2.

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao
- Bộ Tài chính
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Xét đề nghị của Bộ ngoại giao (công văn số 1616/BC /NG-THKT ngày 26 tháng 6 năm 2003) Về kết quả của Hội Nghị Bộ trưởng Diễn đàn Đối thoại Hợp Tác Châu Á lần 2, Phó Thủ tướng Vũ khoan thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Ngoại giao là cơ quan đầu mối, điều phối việc tham gia Các hoạt động của Việt nam tại Diễn đàn Đối thoại Hợp tác Châu Á (ACD); Chủ trì, phối hợp với các Bộ và cơ quan liên quan nghiên cứu các dự án trong khuôn khổ acd để đề xuất hướng và nội dung hợp tác, trình Thủ tướng Chính phủ, Theo hướng đó, Bộ Ngoại giao trao đổi với Bộ Giáo dục và Đào tạo về đề án “phát triển nguồn lực”và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Hội thảo xoá đói giảm nghèo.

2. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ ngoại giao và các cơ quan liên quan nghiên cứu về thị trường trái phiếu châu Á để trình Thủ tướng Chính phủ mức độ và nội dung tham gia của Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
Đoàn Mạnh Giao