BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3286/BNN-VP
V/v thống kê, công bố thủ tục hành chính trong văn bản QPPL

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:

- Tổng cục Lâm nghiệp; Tổng cục Thủy sản;
- Các Cục: Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và Nghề muối; Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản; Thú y; Trồng trọt, Chăn nuôi, Bảo vệ thực vật.

Nghịđịnh 63/2010/NĐ-CP ngày 08/06/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hànhchính và văn bản 1463/BNN-VP ngày 30/06/2010 của Bộ đã quy định thực hiện côngbố thủ tục hành chính trước khi văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực 10 ngày.

Thờigian qua, Bộ và Văn phòng Bộ đã có nhiều công văn đôn đốc, nhắc nhở về việcthống kê, công bố thủ tục hành chính nhưng tại thời điểm này vẫn còn cơ quan,đơn vị chậm thống kê, công bố thủ tục hành chính:

1.Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản:

-Thông tư số 53/2011/TT-BNNPTNT ngày 02/08/2011 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sảnxuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản;

-Thông tư số 74/2011/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2011 quy định về truy xuất nguồn gốc,thu hồi và xử lý thực phẩm nông lâm sản không đảm bảo an toàn.

2.Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và Nghề muối và các đơn vị: Tổng cụcLâm nghiệp, Tổng cục Thủy sản, Cục Trồng trọt, Cục Chăn nuôi, Cục Thú y, CụcBảo vệ thực vật

Thôngtư số 88/2011/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2011 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành LuậtThương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua,bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp,lâm nghiệp và thủy sản.

3.Tổng cục Lâm nghiệp:

Thôngtư số 20/2012/TT-BNNPTNT ngày 07/5/2012 về hướng dẫn trình tự, thủ tục nghiệmthu thanh toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Đề nghịcác đơn vị khẩn trương xây dựng, gửi hồ sơ công bố thủ tục hành chính theo quyđịnh, chuyển Văn phòng Bộ (Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính) để trình Bộtrưởng ký Quyết định công bố.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KSTTHC.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Việt