BỘ THƯƠNG MẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3286/TM-XNK
V/v nhập khẩu gỗ campuchia

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Công ty Kinh doanh xuất nhập khẩu Tổng hợp 30-4 Tây Ninh

Trả lời công văn số 119/CV .CTy ngày 20 tháng 07 năn 2003 của Công ty Kinh doanh XNK Tổng hợp 30-4 về việc nhập khẩu gỗ cao su chế biến;

Căn cứ công thư số 1680 MOC/M 2003 ngày 28 tháng 07 năm 2003 của Bộ Thương mại Vương quốc Campuchia gửi Bộ Thương mại Việt Nam thông báo Công ty Thary Trading Import Export Co., LTD được xuất khẩu gỗ chế biến qua Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 08/2002/TT /BTM ngày 12 tháng 04 năm 2000 của Bộ Thương mại về việc nhập khẩu gỗ nguyên liệu có nguồn gốc Campuchia;

Bộ Thương mại đồng ý Công ty Kinh doanh xuất nhập khẩu Tổng hợp 30-4 Tây Ninh được nhập khẩu 5.000m3 gỗ cao su đã qua chế biến từ Campuchia qua cửa khẩu Sa mát (Tây ninh).

Khái niệm gỗ chế biến được hiểu theo giấy phép xuất khẩu của Campuchia. Doanh nghiệp chỉ được nhận gỗ trên phần đất Việt Nam sau khi phía Campuchia đã hoàn tất thủ tục xuất khẩu do Nhà nước Campuchia quy định. Tuyệt đối không được hưởng đưa người và phương tiện sang đất Campuchia.

Bộ Thương mại lưu ý Công ty thực hiện việc thanh toán tiền hàng nhập khẩu qua ngân hàng, tuân thủ nghiêm túc các quy định của Nhà nước về quản lý ngoại hối.

Văn bản có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2003.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG




Mai Văn Dâu