VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3286/VPCP-QHQT
V/v Giải quyết tranh chấp của Công ty liên doanh DRI (Lâm Đồng)

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2003

Kính gửi :

- Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Xét đề nghị của Bộ Kế Hoạch và Đầu tư (công văn số 1662 BKH/QLDA ngày 26 tháng 3 năm 2003) và ý kiến của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (công văn số 43 BC/UB ngày 5 tháng 6 năm 2003) về việc giải quyết các vấn đề vướng mắc, tranh chấp giữa các bên trong công ty Liên Doanh Khu nghỉ mát Đà Lạt (DRI), thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Khoan có ý kiến như sau:

Nếu các vấn đề tranh chấp, vướng mắc giữa các bên trong Công ty Liên doanh DRI không thể giải quyết theo các phương án như Bộ Kế Hoạch và Đầu tư đề xuất tại công văn nói trên, Bộ Kế Hoạch và Đầu tư hướng dẫn các bên Liên doanh xúc tiến thủ tục giải quyết các vấn đề liên quan tại cơ quan Trọng tài kinh tế Việt Nam như đã thoả thuận trong Hợp đồng liên doanh, hoặc giải thể công ty Liên doanh trước thời hạn theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Văn phòng chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết./.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦĐoàn Mạnh Giao