VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 3287/VPCP-KTTH
V/v: Tạm dừng mua sắm mới phương tiện đi lại

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2006

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính Phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các tổng công ty nhà nước

Xét đề nghị của Bộ Tài chính, tại Tờ trình số 41/TTr-BTC ngày 30 tháng 5 năm 2006 về việc tạm dừng mua sắm phương tiện đi lại phục vụ công tác theo Quyết định số 25/2006/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện tiết kiệm chống lãng phí, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tổng giám đốc Tổng công ty nhà nước (giám đốc công ty nhà nước) thực hiện nghiêm túc việc tạm dừng mua phương tiện đi lại từ ngày 01 tháng 6 năm 2006 theo đúng Quyết định số 25/2006/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ về thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Trường hợp các đơn vị có nhu cầu cần thiết phải sử dụng, căn cứ chế độ tiêu chuẩn sử dụng phương tiện đi lại phục vụ công tác, Bộ Tài chính hướng dẫn các cơ quan chủ động sắp xếp trong số phương tiện hiện có, chủ động điều chuyển giữa các đơn vị từ nơi thừa sang nơi thiếu để sử dụng hoặc thực hiện các biện pháp khác như khoán kinh phí cho các đối tượng có tiêu chuẩn sử dụng, cho phép thuê dịch vụ vận chuyển…để giải quyết các nhu cầu phục vụ công tác nêu trên.

2. Bộ Tài chính sớm triển khai Đề án cơ chế thí điểm sử dụng phương tiện đi lại đưa đón hàng ngày theo Quyết định số 25/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ về thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Sau thời gian nhất định, căn cứ tình hình thực tế thực hiện thí điểm, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế sử dụng phương tiện đi lại theo nguyên tắc bảo đảm đáp ứng nhu cầu sử dụng phương tiện đi lại phục vụ công tác đồng thời thực hiện tốt thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

3. Đối với nhu cầu mua sắm mới phương tiện đi lại của các cơ quan Trung ương của Đảng, Ban Tài chính - Quản trị Trung ương báo cáo Ban Bí thư trước khi thực hiện.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tổng giám đốc Tổng công ty nhà nước (giám đốc công ty nhà nước) biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
-Như trên;
- Thủ tướng CP, các Phó TTg CP;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng QH;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, Website CP, BNC, các vụ, cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy