VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3287/VPCP-QHQT
V/v triển khai kết quả chuyến thăm ấn Độ của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ: Ngoại Giao, Kế hoạch và Đầu tư, Thương mại, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủy sản, Giao thông vận tải, Bưu chính Viễn Thông ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Quỹ Hỗ trợ phát triển

Xét kiến nghị của Bộ Ngoại Giao tại công văn số 444-TTr/NG-CA1-M ngày 03 tháng 6 năm 2003 về việc triển khai kết quả chuyên thâm ấn Độ của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh (29/4- 2/5/20023). Phó Thủ tướng Vũ Khoan thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài chính đàm phán với Bộ Tài chính ấn Độ về các điều kiện của khoản tín dụng mới, đảm bảo các điều kiện của tín dụng mới phải thuận lợi hơn hoặc bằng các điều kiện của tín dụng quay vòng trước đây.

Bộ Tài chính phối hợp với Quỹ Hỗ trợ phát triển kiểm tra hiệu quả của các dự án vay vốn ấn Độ của các doanh nghiệp do Bộ Công nghiệp và Bộ Giao thông vận tải tập hợp theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ tại mục 2.3 công văn số 1026/VPCP-QHQT ngày 28 tháng 4 năm 2003 để trình Thủ tướng Chính phủ về việc ký Hiệp định tín dụng mới với ấn Độ.

2. Bộ Thương mại và Phong Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức đoàn doanh nghiệp Việt Nam tham gia Hội chợ quốc tế Côn-ca-ta (Can-cút-ta) vào tháng 12 năm 2003 theo nguyên tắc Bạn cung cấp gian hàng miễn phí.

3. Bộ Ngoại Giao nghiên cứu và trình Thủ tướng Chính phủ về việc lập cơ quan Tổng lãnh sự Việt Nam tại Công-ca-ta.

Văn phòng Chính phủ thông báo các cơ quan biết và thực hiện./.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦĐoàn Mạnh Giao