B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3288/TCT-QLN
V/v cưỡng chế nợ thuế

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 50758/CT-QLN ngày04/8/2015 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc cưỡngchế thông báo hóa đơn không còn giá trịsử dụng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

Tại điểm b khoản 2 Điều 13 Mục 2 Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định:

“...Trường hợp tổ chức, cá nhân không cung cấp hoặc cung cấp thông tin không đầy đủ về việc sử dụng hóa đơnthì căn cứ vào dữ liệu hóa đơn do cơ quan thuế quản lý đ đề nghị t chức, cá nhân đi chiếu s liệu tại cơ quan thuê. Sau khi đối chiếu mà dữ liệu của t chức, cá nhân sai lệch với dữ liệuhóa đơn do cơ quan thuế quản thì đ nghị t chức, cá nhân đó điu chỉnh s liệu và báo cáo b sung.

Sau 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan thuế đề nghịđiều chỉnh sliệu, nếut chức, cá nhân không thực hiện báo cáo điềuchỉnh thì căn cứ vào dữ liệu hóađơn do cơ quan thuế quản lý đ ban hành quyết định cưỡng chế bng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng.”

Căn cứ các quy định nêu trên: Trường hợp cơ quan thuế đã thựchiện việc xác minh thông tin về tình hình sử dụnghóa đơn theo quy định tại Thông tư số 215/2013/TT-BTC (nêu trên) nhưng người nộp thuế vẫn không thực hiện cung cấp, đối chiếu thông tin về việc sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế,thì sau 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày cơ quanthuế đề nghị người nộp thuế đến đichiếu sliệu mà người nộp thuế không thực hiện thì căn cứ vàodữ liệu hóa đơn do cơ quan thuế quản lý đểban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội biết vàthực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
PTCT Phi Vân Tuấn (để b/c);
-
Vụ PC - TCT;
-
Lưu: VT, QLN (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NỢ VÀ CCNT
Trịnh Hoàng Cơ