BỘ THƯƠNG MẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3288/TM-XNK
V/v nhập khẩu hàng hoá cho Cửa hàng miễn thuế

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và Dịch vụ cảng Sài Gòn

Trả lời công văn số 136/CV-XNK ngày 21 tháng 8 năm 2003 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và Dịch vụ cảng Sài Gòn về việc nhập khẩu thuốc lá phục vụ kinh doanh tại Cửa hàng miễn thuế của Công ty;

Căn cứ Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế số 28/GCN-BTM ngày 21 tháng 8 năm 2003 Bộ Thương mại cấp cho Công ty;

Căn cứ Báo cáo tình hình nhập khẩu, tiêu thụ và tồn kho thuốc lá tại Cửa hàng miễn thuế của Công ty có xác nhận của cơ quan Hải quan;

Bộ Thương mại đồng ý Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và Dịch vụ cảng Sài Gòn nhập khẩu 250.000 USD thuốc lá điếu để bán thu ngoại tệ phục vụ khách xuất cảnh tại Cửa hàng miễn thuế của Công ty.

Việc nhập khẩu, bán hàng và thanh quyết toán thực hiện theo quy định hiện hành. Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và Dịch vụ cảng Sài Gòn chịu trách nhiệm về việc bán hàng đúng đối tượng quy định, tuyệt đối không để hàng hoá thẩm lậu vào nội địa dưới bất kỳ hình thức nào.

Văn bản có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2003.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu