BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3289/BGDĐT-CTHSSV
V/v: Nhắc nhở học sinh, sinh viên chấp hành pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp hè 2013

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo
- Các đại học, học viện; các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Nămhọc 2012-2013 sắp kết thúc, học sinh, sinh viên các bậc học bước vào kỳ nghỉ hènăm 2013. Theo thống kê về trật tự an toàn giao thông của Ủy ban An toàn giaothông Quốc gia và Bộ Công an thường vào khoảng thời gian hè tháng 6, 7, 8 hàngnăm hiện tượng học sinh, sinh viên vi phạm các quy định pháp luật về trật tự antoàn giao thông diễn ra rất phức tạp.

Đểđảm bảo an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên trong dịp hè năm 2013 vànâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, hạn chế thiệt hại vềngười, tài sản do tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, Bộ Giáo dục và Đàotạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, các nhà trường tổ chức triển khai mộtsố nội dung sau:

- Tăngcường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự antoàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa cho học sinh, sinhviên.

- Nhắcnhở học sinh, sinh viên nghiêm túc chấp hành quy định về đội mũ bảo hiểm khitham gia giao thông; điểu khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy, xe đạp thựchiện nghiêm túc quy tắc giao thông đường bộ; tăng cường công tác tuyên truyềntrang bị cho học sinh kiến thức về cách phòng, chống tai nạn đuối nước và phảimặc áo phao khi đi đò.

- Tuyêntruyền đến học sinh, sinh viên các quy tắc giao thông đối với người đi bộ; cácquy định nhường đường cho người đi bộ; nguyên nhân và hậu quả tai nạn giaothông đối với người đi bộ; quy định xử phạt vi phạm đối với người đi bộ.

- Xửlý nghiêm, kịp thời các trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm Luật giao thôngđường bộ và các trường hợp do cơ quan công an, thanh tra giao thông xử lý thôngbáo về nhà trường. Đồng thời nhà trường thông báo cho các cơ quan về quyết địnhxử lý của nhà trường.

- CácSở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo các trường tiểu học, trung học cơ sởtrên địa bàn đẩy mạnh cuộc thi “Giao thông thông minh”, nhằm nâng cao kiến thứcvề an toàn giao thông và tạo sân chơi lành mạnh cho học sinh trong dịp nghỉ hènăm 2013.

- Cáctrường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp phối hợp chặt chẽ với chínhquyền, công an địa phương triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, antoàn giao thông tại các điểm tổ chức thi tuyển sinh; quan tâm, chỉ đạo và tạođiều kiện cho thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích của nhà trường thamgia hỗ trợ về giao thông trong các kỳ thi tuyển sinh.

Nhậnđược công văn này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị tổ chức, triển khaithực hiện để bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên trongdịp hè năm 2013 và báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo qua Vụ Công tác Học sinh,sinh viên định kỳ vào thời điểm từ ngày 10 đến 15 hàng tháng.

Địachỉ liên hệ: Vụ Công tác học sinh, sinh viên - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại CồViệt Hà Nội (điện thoại: 043.869.4916, 0912.446.933 Email: [email protected]).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBATGTQG (để b/c);
- Lưu VT, Vụ CTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quang Quý