BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 328TCT/DNK
V/v: Lập bảng kê thu mua hàng nông sản

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2005

Kínhgửi: Công ty cổ phần XNK Thực phẩm Thái Bình

Trả lời công văn số 02/TT-KT ngày1/12/2004 của Công ty về việc chứng từ thu mua hàng nông sản, Tổng cục thuế cóý kiến như sau:

Điều 10 Nghị định số 89/2002/NĐ-CPngày 7/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơnquy định:

“Sử dụng hóa đơn thu mua hàngnông, lâm, thủy sản

1. Đối với tổ chức, cá nhân thumua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản chưa qua chế biến của người trực tiếp sảnxuất bán không có hóa đơn bán hàng thì phải lập hóa đơn thu mua hàng giao chongười bán; trường hợp thu mua hàng hóa có giá trị từ 1 triệu đồng trở lên hoặcmua nhiều lần của một người thì phải căn cứ Giấy chứng minh nhân dân của ngườibán để ghi đúng: Họ, tên, địa chỉ của người bán; số lượng, đơn giá, tổng sốtiền thanh toán và yêu cầu người bán ký tên, nhận liên 2 của hóa đơn.

2. Đối với tổ chức, cá nhân sảnxuất hàng hóa nông, lâm, thủy sản trực tiếp bán cho người thu mua hàng hóa phảiyêu cầu người mua hàng lập và giao hóa đơn thu mua hàng theo đúng quy định tạikhoản 1 Điều này; có trách nhiệm lưu giữ hóa đơn thu mua hàng để làm cơ sở đốichiếu khi cần thiết”.

Căn cứ quy định trên, trường hợpCông ty cổ phần XNK Thực phẩm Thái Bình có thu mua mặt hàng lợn sữa của ngườitrực tiếp sản xuất, mà người bán không có hóa đơn, chứng từ xuất giao cho đơnvị để làm căn cứ tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thìCông ty phải lập hóa đơn thu mua hàng, nông, lâm, thủy sản giao cho người bán;trường hợp thu mua có giá trị từ 1 triệu đồng trở lên hoặc mua nhiều lần củamột người thì phải căn cứ Giấy chứng minh nhân dân của người bán để ghi đúng:Họ, tên, địa chỉ của người bán; số lượng, đơn giá, tổng số tiền thanh toán vàyêu cầu người bán ký tên, nhận liên 2 của hóa đơn. Nếu mua của người kinh doanhthì phải yêu cầu người bán xuất hóa đơn giao cho.

Kiến nghị của Công ty đề nghị cholập bảng kê thu mua thay thế cho hóa đơn thu mua hàng nông, lâm, thủy sản làtrái với quy định trên.

Tổng cục thuế trả lời để đơn vịbiết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Thái Bình;
- Lưu VP (HC), DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến