BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 329/TCHQ-TXNK
V/v chuyển nợ trên Hệ thống KTTTT

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2016

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3513/HQQN-TXNK ngày 31/12/2015 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đề nghị hướng dẫn chuyển nợ trên Hệ thống Kế toán thuế tập trung từ Công ty giấy Hải Phòng (MST: 2031025) sang nợ thuế của Công ty cổ phần tập đoàn HAPACO (MST: 0200371361). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 55 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trongtrường hợp tổ chức lại doanh nghiệp thì:

“...2. Doanh nghiệp bị tách, bị hợp nhất, bị sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp; nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì doanh nghiệp bị tách và các doanh nghiệp mới được thành lập từ doanh nghiệp bị tách, doanh nghiệp hợp nhất, doanh nghiệp nhận sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

...4. Việc tổ chức lại doanh nghiệp không m thay đổi thời hạn nộp thuế của doanh nghiệp bị tổ chức lại. Trường hợp doanh nghiệp được tổ chức lại hoặc các doanh nghiệp thành lập mới không nộp thuế đầy đủ theo thời hạn nộp thuế đã quy định thì bị xử phạt theo quy định của pháp luật”.

Theo đó, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh thực hiện chuyển số tiền thuế nợ là 12.057.000 đồng (thuộc tờ khai số 106/NKD /98 đăng ký ngày 21/8/1998 tại Chi cục HQCK Móng Cái) từ Công ty giấy Hải Phòng (MST: 2031025) sang nợ thuế của Công ty cổ phần tập đoàn HAPACO (MST: 0200371361) tại chức năng3.2-Cập nhật thông tin về doanh nghiệp đổi mã số XNK trên Hệ thống Kế toán thuế tập trung.

Căn cứ số liệu đã chuyển đổi trên Hệ thống Kế toán thuế tập trung, đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện theo dõi nợ thuế và áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định thuế theo quy định (nếu có) đối với Công ty cổ phần tập đoàn HAPACO.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết vàthực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT và TKHQ (để p/h t/hiện);
- Lưu: VT, TXNK-P.Hi
n (3b).

TL.TNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn
Hải Trang