BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----------------------
V/v: Chính sách thuế TNDN đối với các khoản tài trợ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2011

Kính gửi: Công ty Cổ phần Masan
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 0585/CV-10 ngày 18/11/2010 của Công ty Cổ phần Masan về chính sách thuế TNDN đối với khoản chi tài trợ cho giáo dục. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
- Tại điểm 2.21 mục IV phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khoản chi tài trợ cho giáo dục không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN như sau:
“2.21. Chi tài trợ cho giáo dục không đúng đối tượng quy định tại khoản a mục này hoặc không có hồ sơ xác định khoản tài trợ nêu tại điểm b dưới đây:
a) Tài trợ cho giáo dục gồm: tài trợ cho các trường học công lập, dân lập và tư thục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của pháp luật về giáo dục mà khoản tài trợ này không phải là để góp vốn, mua cổ phần trong các trường học; Tài trợ cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập và hoạt động của trường học; Tài trợ cho các hoạt động thường xuyên của trường; Tài trợ học bổng cho học sinh, sinh viên thuộc các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học được quy định tại Luật Giáo dục trực tiếp cho học sinh, sinh viên hoặc thông qua cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật; Tài trợ cho các cuộc thi về các môn học được giảng dạy trong trường học mà đối tượng tham gia dự thi là người học; tài trợ để thành lập các Quỹ khuyến học giáo dục theo quy định của pháp luật về giáo dục đào tạo.
b) Hồ sơ xác định khoản tài trợ cho giáo dục gồm: Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện cơ sở kinh doanh là nhà tài trợ, đại diện của cơ sở giáo dục hợp pháp là đơn vị nhận tài trợ, học sinh, sinh viên (hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ) nhận tài trợ (theo mẫu số 03//TNDN ban hành kèm theo Thông tư này); kèm theo hoá đơn, chứng từ mua hàng hoá (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền).”
Căn cứ hướng dẫn trên khoản chi tài trợ cho giáo dục đúng đối tượng quy định tại khoản a điểm 2.21 và có hồ sơ xác định khoản tài trợ nêu tại khoản b điểm 2.21 Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính thì được xác định là chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.
Trường hợp Công ty Cổ phần MaSan tài trợ xây dựng trường học tại xã Minh Thuận huyện U Minh Thượng tỉnh Kiên Giang thông qua Liên hiệp các Tổ chức Hữu Nghị tỉnh Kiên Giang theo Quyết đinh số 2414/QĐ – UBND ngày 03/11/2010 của UBND tỉnh Kiên Giang nếu thực tế Liên hiệp các Tổ chức Hữu Nghị tỉnh Kiên Giang là tổ chức có chức năng huy động tài trợ, thực hiện nội dung tài trợ đúng theo Quyết định số 2414/QĐ -UBND ngày 03/11/2010 của UBND tỉnh Kiên Giang cấp và thực tế khoản tiền tài trợ trên không phải là một khoản để góp vốn, mua cổ phần trong trường học thì khoản tài trợ trên được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu có đầy đủ chứng từ theo quy định.
Tổng cục Thuế thông báo để Công ty Cổ phần Masan được biết và đề nghị Công ty liên hệ với Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh để được kiểm tra và hướng dẫn thực hiện theo quy định./.

>> Xem thêm:  Đăng ký thương hiệu độc quyền, đăng ký logo, đăng ký nhãn hiệu

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh TP Hồ Chí Minh
- UBND tỉnh Kiên Giang;
-Vụ PC - BTC
- Vụ PC (TCT) 2b;
- Lưu VT, CS (4b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
(Đã ký)
Vũ Thị Mai

>> Xem thêm:  Có phải cận thị 6 độ mới được hoãn nghĩa vụ quân sự không ? Hồ sơ xin hoãn NVQS cần gì ?