VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 329/VPCP-QHQT
V/v đánh giá thể chế, quy trình, thủ tục về quản lý và sử dụng vốn ODA trong bối cảnh phân cấp

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Xây dựng;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầutư (công văn số 10048/BKH-KTĐN ngày 31 tháng 12 năm 2009) về đánh giá thể chế,quy trình, thủ tục về quản lý và sử dụng vốn ODA trong bối cảnh phân cấp, Thủtướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủtrì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu và báo cáo Thủ tướng Chínhphủ phương hướng và nội dung hoàn thiện thể chế về thu hút, quản lý và sử dụngnguồn ODA giai đoạn 2011 - 2015.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phốihợp với các cơ quan liên quan rà soát lại Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09tháng 11 năm 2006 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗtrợ phát triển chính thức (ODA). Trong trường hợp cần sửa đổi, bổ sung hoặcthay thế Nghị định 131/2006/NĐ-CP cho phù hợp để đảm bảo việc thu hút, sử dụngODA đạt hiệu quả trong tình hình mới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơquan nghiên cứu, đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc