BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3291/TCT-CNTT
v/v Triển khai mở rộng khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh/thành phốtrực thuộc Trung ương

Tiếp theocông văn số 3100/TCT-CNTT ngày 07/8/2014 của Tổng cục Thuế về việc đẩy mạnhkhai thuế qua mạng theo chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, Tổng cục Thuế tổ chứctriển khai mở rộng hệ thống Nộp thuế điện tử (NTĐT) và nâng cấp hệ thống Khaithuế qua mạng (KTQM) cho các Cục Thuế và Chi cục Thuế trên cả nước.

Tổng cụcThuế đã tổ chức tập huấn cho 63 Cục Thuế trong cả nước về nội dung nâng cấp vàtriển khai hệ thống NTĐT và KTQM.

Đểviệc triển khai đạt hiệu quả, Tổng cục Thuế hướng dẫn các Cục Thuế tổ chức thựchiện các nội dung cụ thể như sau:

1. Nội dung triển khai:

- Triển khai dịch vụ NTĐT: Dịch vụNTĐT cho phép người nộp thuế (NNT) lập Giấy nộp tiền (GNT) vào Ngân sách Nhà nướcqua mạng Internet tại Cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế và được Ngân hàngthương mại (NHTM) xác nhận kết quả giao dịch nộp thuế tức thời.

- Nâng cấp hệ thống KTQM đáp ứng dữ liệu hồ sơ thuế điện tử theođịnh dạng mới (định dạng chuẩn XML) nhằm giảm dung lượng lưu trữ và kiểm soátdữ liệu chặt chẽ, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, chính xác, giúp tăng tốcđộ hệ thống, tránh nghẽn mạng. Các ứng dụng liên quan như ứng dụng hỗ trợ kêkhai (HTKK), nhận tờ khai... cũng được nâng cấp đáp ứng thêm định dạng dữ liệumới (XML).

2. Phạm vi và kế hoạch triểnkhai:

Tổng cục Thuế tổ chức thực hiệncác công việc trên theo 03 đợt triển khai như sau:

- Đợt 1: Từ ngày 18/8/2014 đến 30/9/2014.Triển khai hệ thống NTĐT cho Văn phòng Cục Thuế và các Chi cục Thuế trực thuộcđã triển khai KTQM thuộc 15 tỉnh, thành phố: Tp. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, QuảngNinh, Hải Dương, Phú Thọ, Nam Định, Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Bình, Đà Nẵng,Bình Định, Khánh Hoà, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu. 03 Cục Thuế đãtriển khai thí điểm NTĐT (Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc) khẩn trương đẩy mạnhtuyên truyền, tích cực vận động NNT để tăng nhanh số lượng NNT tham gia NTĐT.

- Đợt 2: Từ ngày 24/8/2014 đếnngày 31/8/2014, thực hiện triển khai bản nâng cấp các ứng dụng liên quan KTQMtại Tổng cục, 63 Cục Thuế và các Chi cục Thuế trực thuộc đã triển khai KTQM,đáp ứng thêm chuẩn định dạng dữ liệu mới (XML). Kế hoạch tuyên truyền, vận độngNNT sử dụng định dạng XML trong KTQM được thực hiện theo lộ trình:

+ Từ tháng 09/2014 đến tháng12/2014: Hệ thống KTQM tiếp nhận song song hồ sơ thuế theo định dạng dữ liệu cũ(PDF/Mã vạch) và hồ sơ thuế theo định dạng dữ liệu mới (XML). Hồ sơ thuế có thểkê khai theo định dạng XML bao gồm: Các tờ khai tháng, quý theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ; Báo cáo ấn chỉ theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ; Báo cáo tàichính.

+ Từ tháng 12/2014 đến tháng03/2015: Hệ thống duy trì việc tiếp nhận cả định dạng hồ sơ thuế cũ (PDF/Mãvạch) và mới (XML). Bổ sung hồ sơ thuế hỗ trợ định dạng XML gồm: Các tờ khaiquyết toán theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ; Các thông báo thuế, thông báo giaodịch T-VAN. Như vậy, toàn bộ các hồ sơ thuế đã đáp ứng định dạng dữ liệu mới(XML).

+ Từ tháng 04/2015, hệ thống chỉtiếp nhận hồ sơ thuế theo định dạng dữ liệu mới (XML).

- Đợt 3: Dự kiến từ tháng 10/2014,Tổng cục Thuế tiếp tục mở rộng triển khai hệ thống NTĐT tới tất cả các Cục Thuế,Chi cục Thuế còn lại. Tổng cục sẽ có công văn triển khai để thông báo và hướngdẫn thực hiện.

3. Tổ chức triển khai

3.1. Thành lập Tổ chỉ đạotriển khai, Tổ triển khai

- Thành phần Tổ chỉ đạo triểnkhai: 01 Lãnh đạo Cục Thuế là Tổ trưởng, các thành viên Tổ chỉ đạo bao gồm lãnhđạo các phòng KK&KTT, TTHT, Tin học, Kiểm tra thuế và Lãnh đạo các Chi cụcThuế trực thuộc.

Tổ Chỉ đạo triển khai có trách nhiệmtiếp nhận nội dung triển khai từ Tổng cục Thuế; Kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạocác đơn vị liên quan tham gia triển khai theo kế hoạch; Chỉ đạo các đơn vị phốihợp chặt chẽ với Ngân hàng thương mại tham gia hệ thống NTĐT để tuyên tuyền,vận động và hỗ trợ NNT tham gia NTĐT; Xử lý các vướng mắc trong quá trình triểnkhai; Giải quyết chế độ bồi dưỡng cho cán bộ tham gia triển khai.

- Thành lập Tổ triển khai: Lãnhđạo phòng Tin học là Tổ trưởng và các thành viên là lãnh đạo và cán bộ thuộccác phòng/bộ phận TTHT, KK&KTT, Tin học, các phòng kiểm tra và cán bộ Chicục Thuế thuộc các bộ phận chịu trách nhiệm triển khai.

Tổ triển khai có trách nhiệm thực hiệncác nhiệm vụ do Tổ chỉ đạo triển khai phân công; Phối hợp với Tổ triển khaiTổng cục đảm bảo hệ thống ứng dụng sẵn sàng cho triển khai (hệ thống NTĐT, KTQM);Phối hợp với Ngân hàng thương mại tổ chức hội nghị tập huấn NNT nộp thuế điệntử; Tổ chức hỗ trợ NNT tham gia nộp thuế điện tử và thực hiện KTQM theo chuẩnXML. (Quy định về trách nhiệm của các Ngân hàng BIDV, Vietcombank, Vietinbank,Agribank, Mbbank được nêu tại Phụ lục 06).

Lưu ý: Tổ chỉ đạo và Tổ triểnkhai thành lập theo Quyết định này được duy trì để thực hiện triển khai mở rộngkhai thuế qua mạng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính.

Tại Tổng cục Thuế, Tổ triển khaicủa Tổng cục Thuế (gồm các cán bộ Cục CNTT, Vụ KK, Vụ TTHT) có trách nhiệm:

- Hỗ trợ Tổ triển khai Cục Thuếthực hiện các nội dung triển khai theo kế hoạch.

- Theo dõi, vận hành hệ thốngNTĐT, KTQM

- Hỗ trợ Tổ triển khai Cục Thuế xửlý các vướng mắc về kỹ thuật và nghiệp vụ.

3.2. Lập kế hoạch triển khai:

- Tổ Triển khai của Cục Thuế lênkế hoạch chi tiết, xác định công việc và phương án huy động nhân sự từ các phòng/độivà phân công công việc cụ thể cho từng cán bộ, phòng/đội nhằm tổ chức tốt việc:tuyên truyền, tổ chức hội nghị tập huấn NNT, vận động NNT tham gia và tổ chứchỗ trợ NNT thực hiện.

- Tổ Chỉ đạo triển khai phê duyệtkế hoạch triển khai và báo cáo Cục trưởng Cục Thuế để tổ chức thực hiện trongtoàn Cục Thuế.

- Kế hoạch triển khai được lập căncứ theo kế hoạch triển khai chung đã nêu tại mục 2 công văn này và một số nộidung cụ thể dưới đây:

+ Đợt 1: Triển khai NTĐT

§ 15 Cục Thuế triển khai NTĐTtrong đợt 1 khẩn trương lập kế hoạch triển khai và thực hiện các công việc theohướng dẫn. Phấn đấu để có một số NNT thực hiện được nộp thuế điện tử lần đầucho thời hạn nộp thuế 20/8/2014 (hệ thống NTĐT cho 15 Cục Thuế được mở cổnghoạt động từ ngày 15/8/2014). Sau đó, Cục Thuế cần tiếp tục đẩy mạnh tuyêntruyền, tổ chức thêm các lớp tập huấn NNT, vận động NNT tham gia NTĐT để hoànthành chỉ tiêu số lượng NNT tham gia nộp thuế điện tử trong năm 2014 nêu tại Phụlục 01.

§ 03 Cục Thuế đã triển khai thíđiểm NTĐT lập kế hoạch mở rộng triển khai NTĐT để hoàn thành chỉ tiêu giao tại Phụlục 01.

§ Các Cục Thuế còn lại tổ chức tậphuấn cho cán bộ thuế, tuyên truyền về NTĐT tới NNT, chuẩn bị sẵn sàng các côngviệc triển khai tới NNT để có thể tổ chức hội nghị tập huấn NNT và vận hành, hỗtrợ NNT tham gia NTĐT ngay khi có công văn chỉ đạo mở rộng triển khai NTĐT củaTổng cục Thuế.

+ Đợt 2: Triển khai nâng cấp hệthống KTQM đáp ứng chuẩn dữ liệu XML

§ Lập kế hoạch thực hiện ngay cácnội dung: Tổ chức tập huấn cho các cán bộ trực tiếp tham gia triển khai và hỗtrợ triển khai KTQM; Tuyên truyền giới thiệu nội dung nâng cấp hệ thống KTQMcho NNT.

§ Phối hợp với Tổ triển khai củaTổng cục Thuế thực hiện nâng cấp hệ thống KTQM từ ngày 24/8/2014 đến ngày31/8/2014. Cục CNTT - Tổng cục Thuế sẽ thông báo quy trình nâng cấp qua email.

§ Tổ chức vận hành hệ thống và hỗtrợ NNT sau khi triển khai.

§ Tuyên truyền, vận động NNTchuyển sang sử dụng định dạng dữ liệu mới.

+ Đợt 3: Triển khai mở rộng NTĐTtới các Cục Thuế, Chi cục Thuế trên cả nước

§ Các Cục Thuế đã triển khai NTĐTtích cực tuyên truyền, vận động NNT tham gia NTĐT.

§ Các Cục Thuế chưa triển khaiphối hợp với Ngân hàng thương mại đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức hội nghị tậphuấn NNT và vận động NNT tham gia NTĐT.

§ Tổ chức cán bộ vận hành, hỗ trợNNT.

Cuối mỗi đợt triển khai, Cục Thuế báocáo kết quả triển khai về Tổng cục Thuế theo mẫu tại Phụ lục 04.

3.3. Phân công nhiệm vụ chocác phòng/đội khi tham gia triển khai:

- Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ NNT:Tuyên truyền, hướng dẫn NNT thực hiện đăng ký, nộp thuế điện tử; Tuyên truyền vềđịnh dạng hồ sơ thuế XML, hướng dẫn NNT sử dụng định dạng hồ sơ thuế XML khi nângcấp hệ thống KTQM; Phối hợp với phòng Kê khai và Kế toán thuế giải đáp, hỗ trợNNT các vấn đề vướng mắc về nghiệp vụ.

- Phòng Tin học: Phối hợp với Tổtriển khai của Tổng cục hỗ trợ xử lý vướng mắc về kỹ thuật liên quan hệ thốngNTĐT, KTQM; Hỗ trợ, hướng dẫn các phòng/bộ phận trong quá trình sử dụng ứngdụng NTĐT, KTQM theo chuẩn XML; Hỗ trợ NNT trong quá trình cài đặt, sử dụng ứngdụng.

- Phòng Kê khai và Kế toán thuế:Tập huấn nghiệp vụ cho NNT và cán bộ thuế; Theo dõi và quản lý đăng ký nộp thuếđiện tử của NNT; Thường xuyên kiểm tra chứng từ đã nộp của NNT đảm bảo số liệu chínhxác và để kiểm soát chứng từ Kho bạc; Phối hợp với phòng Tuyên truyền - Hỗ trợNNT thực hiện hỗ trợ và giải đáp vướng mắc của NNT liên quan đến nghiệp vụ đăngký, nộp thuế điện tử, gửi và nhận các hồ sơ thuế định dạng XML.

- Phòng Kiểm tra thuế: Mời NNTtham dự hội nghị tập huấn; Vận động NNT tham gia nộp thuế điện tử và sử dụngđịnh dạng hồ sơ thuế theo chuẩn mới (XML).

- Phòng Quản trị Tài vụ: Bố trí cơsở vật chất phục vụ tập huấn cho cán bộ thuế và hội nghị tập huấn cho NNT; Chibồi dưỡng cho các cán bộ tham gia triển khai theo Quyết định số 1089/QĐ-TCTngày 5/08/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

3.4. Phối hợp với các Ngânhàng thương mại khi triển khai dịch vụ NTĐT:

Tổng cục Thuếđã ký thỏa thuận hợp tác với 05 Ngân hàng thương mại (Ngân hàng: BIDV, Vietcombank,Vietinbank, Agribank, Mbbank). Trong đó hệ thống của Ngân hàng BIDV đã sẵn sàngtriển khai cung cấp dịch vụ NTĐT. 04 Ngân hàng còn lại đang tiếp tục hoàn chỉnhứng dụng để đáp ứng yêu cầu kết nối với hệ thống NTĐT của Tổng cục Thuế. Dựkiến sẽ hoàn thiện và cung cấp dịch vụ NTĐT trong tháng 09/2014. Tổng cục Thuếsẽ thông báo chính thức với các Cục Thuế về 04 Ngân hàng thương mại hoàn thànhkết nối với hệ thống NTĐT của Tổng cục Thuế.

Để triển khaithuận lợi và hỗ trợ tối đa cho NNT, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế phối hợp vớicác NHTM đã kết nối với hệ thống NTĐT của Tổng cục Thuế để thực hiện các nộidung tuyên truyền, đào tạo, hỗ trợ NNT.

Trong quátrình thực hiện, đôn đốc NHTM thực hiện đúng và đủ nhiệm vụ, trách nhiệm:

- Chỉ đạo Chinhánh của NHTM phối hợp với Cục Thuế tổ chức triển khai dịch vụ NTĐT cho NNT.

- Đảm bảo đầyđủ các điều kiện về trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật và nhân sự để phụcvụ cho việc triển khai và vận hành hệ thống dịch vụ NTĐT.

- Kiểm trathông tin đăng ký dịch vụ NTĐT của NNT với NHTM.

- Chịu tráchnhiệm chuyển chứng từ NTĐT sang chứng từ giấy khi có yêu cầu của NNT theo quyđịnh của pháp luật.

- Đảm bảo bảomật thông tin dữ liệu của NNT trong quá trình cung cấp dịch vụ NTĐT.

- Đảm bảo cácgiao dịch trích Nợ từ tài khoản của NNT khi NTĐT được thực hiện an toàn, bảomật, đúng quy định của pháp luật. Xử lý các sai sót liên quan đến việc tríchtiền từ tài khoản của NNT (nếu có).

- Phối hợp vớicác Cục Thuế tổ chức tuyên truyền, đào tạo, tập huấn và hướng dẫn sử dụng chocán bộ các đơn vị trực thuộc.

- Xử lý cácyêu cầu hỗ trợ của NNT thuộc trách nhiệm của Ngân hàng.

4. Các công việc cần thực hiện

4.1. Tổ chức tập huấn chocán bộ thuế về hệ thống NTĐT và nội dung chuẩn hồ sơ khai thuế mới (XML)

- Lập danhsách cán bộ tham gia tập huấn: Gồm cán bộ của các phòng/bộ phận liên quan đếntuyên truyền, triển khai, hỗ trợ triển khai NTĐT và KTQM: KK&KTT, TTHT,Kiểm tra, Tin học và cán bộ Chi cục Thuế.

- Chuẩn bị môitrường tập huấn: Chuẩn bị địa điểm, máy móc thiết bị, cài đặt ứng dụng phục vụthực hành, chuẩn bị tài liệu (biên soạn, in, đóng tệp).

- Bố trí giảngviên: Giảng viên là các cán bộ đã tham gia khóa tập huấn của Tổng cục theo côngvăn số 2652/TCT-CNTT ngày 14/7/2014.

4.2. Phối hợp với Ngân hàng thươngmại thực hiện các công việc liên quan triển khai NTĐT

- Phối hợp với Chi nhánh của NHTM tại cơ sở thực hiện kiểm tra hoạt độngcủa hệ thống NTĐT, đảm bảo các chức năng hoạt động chính xác, thông tin trao đổigiữa hệ thống của cơ quan thuế và ngân hàng đầy đủ, kịp thời.

- Lựa chọn NNT tham dự lớp tậphuấn nộp thuế điện tử (ưu tiên lựa chọn NNT đã có tài khoản tại NHTM đang phối hợp triển khai với Tổng cục Thuế).Gửi thư mời tới NNT.

- Tổ chức tuyên truyền cho NNT hiểuvề lợi ích của NTĐT.

- Tổ chức hội nghị tập huấn NNTnộp thuế điện tử, vận động NNT tham gia dịch vụ NTĐT.

- Tổ chức vận hành hệ thống và hỗtrợ NNT tham gia NTĐT.

4.3. Tổ chức tuyên truyềncho NNT

- Lập kế hoạch và nội dung tuyên truyềngiúp NNT hiểu rõ mục đích, lợi ích, quy trình, thủ tục thực hiện nộp thuế điệntử, sử dụng định dạng hồ sơ thuế XML và vận động NNT thực hiện.

- Phối hợp với các Ủy ban nhândân, Sở, Ban, Ngành ở địa phương để tuyên truyền về chương trình khai thuế, nộpthuế điện tử.

- Tổ chức tuyên truyền rộng rãitrên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của CụcThuế, băng rôn, tờ rơi,... Công bố địa chỉ liên hệ (địa chỉ, số điện thoại) đểhỗ trợ NNT tìm hiểu và đăng ký tham gia nộp thuế điện tử.

- Cục Thuế tham khảo tài liệutuyên truyền tại địa chỉ: ftp://ftp.tct.vn/Program/TRIEN_KHAI/ 2014/iHTKK

4.4. Lựa chọn và gửi thư mờiNNT tham gia hội nghị giới thiệu chương trình nộp thuế điện tử

Cục Thuế 15 tỉnh, thành phố triểnkhai hệ thống NTĐT và các Cục Thuế đã triển khai thí điểm NTĐT thực hiện lựachọn và mời NNT tham gia hội nghị tập huấn, cụ thể như sau:

- Tiêu chí lựa chọn NNT tham giahội nghị tập huấn:

+ Đã tham gia khai thuế qua mạngtrực tiếp tại cổng thông tin của Tổng cục Thuế.

+ Ưu tiên NNT có tài khoản tạiNHTM có hệ thống CNTT hoàn chỉnh kết nối với hệ thống NTĐT của Tổng cục Thuế.

- Gửi thư mời cho NNT qua email(nếu có địa chỉ email của NNT) và đề nghị NNT phản hồi để đăng ký tham dự.

- Phân công cán bộ liên hệ điệnthoại với NNT được mời tham dự để đảm bảo NNT tham dự đầy đủ.

- Mời các đơn vị báo, đài tham giađể phục vụ tuyên truyền.

- Mẫu thư mời theo Phụ lục 02.

4.5. Tổ chức hội nghị giới thiệu chương trình nộp thuế điện tử

Cục Thuế 15 tỉnh, thành phố triển khaihệ thống NTĐT và 03 Cục Thuế đã triển khai thí điểm NTĐT tổ chức hội nghị giớithiệu chương trình nộp thuế điện tử cho NNT. Tại hội nghị, Cục Thuế giới thiệuvề dịch vụ NTĐT và nội dung quy định chuẩn định dạng XML để NNT biết và thựchiện.

- Chuẩn bị:

+ Bố trí địa điểm tập huấn.

+ Phối hợp với Tổng cục Thuế kiểmtra môi trường, kịch bản tập huấn.

+ In tài liệu bài giảng cho NNT.

- Đối tượng tham gia tập huấn: NNTđã đăng ký tham gia hội nghị theo thư mời của Cục Thuế.

- Nội dung tập huấn: hướng dẫn quytrình nộp thuế điện tử (chi tiết tại Phụ lục 05) và sử dụng ứng dụng; giớithiệu và hướng dẫn sử dụng hồ sơ thuế XML; tuyên truyền, hướng dẫn cách thứcđăng ký nộp thuế điện tử.

- Tổ chức hội nghị: Cục Thuế chủtrì tổ chức hội nghị, trao đổi với chi nhánh NHTM tại địa phương để phối hợp tổchức. Chương trình hội nghị thực hiện theo Phụ lục 03. Lưu ý: cử cán bộ đóntiếp, phát tài liệu, ghi nhận danh sách NNT tham dự.

4.6. Chuẩn bị các điều kiệnvề kỹ thuật, ứng dụng CNTT phục vụ triển khai và thực hiện hỗ trợ triển khai

- Phối hợp với Cục CNTT - Tổng cụcThuế xử lý các vấn đề vướng mắc về kỹ thuật, cài đặt, vận hành của hệ thống.

- Hỗ trợ, hướng dẫn NNT cài đặt,sử dụng và xử lý các vướng mắc về kỹ thuật trong quá trình thực hiện.

- Cung cấp thông tin về số điệnthoại và email hỗ trợ NTĐT cho Tổng cục (theo địa chỉ mail [email protected]) để công khai thông tin cho NNT trên trangweb: http://kekhaithue.gdt.gov.vn.

- Tổ chức nhóm hỗ trợ NNT, thựchiện tiếp nhận, xử lý các vướng mắc về nghiệp vụ, kỹ thuật trong quá trình triểnkhai.

5. Tổ chức hỗ trợ, vận hành:

Thực hiện hỗ trợ và vận hành hệthống NTĐT theo nội dung hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục 06.

Trong thời gian triển khai, CụcThuế liên hệ với nhóm hỗ trợ tại Tổng cục theo số điệnthoại 04 37689679 máy lẻ 2103, 2015 hoặc qua hộp thư điệntử [email protected], [email protected]

Đề nghị Cục Thuế thực hiện triểnkhai theo các nội dung đã nêu trong công văn. Kết quảtriển khai chương trình NTĐT là căn cứ để Tổng cục Thuế đánh giá thi đua cuốinăm của các Cục Thuế.

Trong quá trình triển khai, nếu cócác vướng mắc phát sinh, đề nghị Cục Thuế báo cáo ngay Tổng cục Thuế để kịp thờixử lý, rút kinh nghiệm cho đợt triển khai mở rộng tiếp theo./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu