BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------------
V/v: Hướng dẫn việc kiểm tra giám đối với đồng Việt Nam tiền mặt, ngoại tệ tiền mặt đưa vào, đưa ra khu vực cách ly tại sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2012

Kính gửi:
- Cục Hải quan thành phố Hà Nội;
- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh;
- Ngân Hàng TMCP Công thương Việt Nam;
- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;
- Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam.

Căn cứ Thông tư số 58/2012/TT-BTC ngày 12/04/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 05/2012/QĐ-TTg ngày 19/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ.
Tổng cục Hải quan hướng dẫn việc kiểm tra, giám sát đối với đồng Việt Nam tiền mặt, ngoại tệ tiền mặt đưa vào, đưa ra quầy hoàn thuế của Ngân hàng thương mại (quầy hoàn thuế đặt tại khu vực cách ly khu vực xuất cảnh sân bay quốc tế Nội Bài, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất) để hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh như sau:
1/ Việc kiểm tra, giám sát đối với đồng Việt Nam tiền mặt và ngoại tệ tiền mặt đưa vào, đưa ra quầy hoàn thuế của Ngân hàng thương mại:
1.1/ Trách nhiệm của Ngân hàng thương mại:
- Kê khai, nộp và chịu trách nhiệm về tính chính xác nội dung kê khai tại Bảng kê xuất, nhập tiền mặt (đồng Việt Nam, ngoại tệ) tại quầy hoàn thuế GTGT của Ngân hàng … (theo mẫu 01): 02 bản chính;
- Xuất trình đồng Việt Nam tiền mặt, ngoại tệ tiền mặt cho Chi cục Hải quan kiểm tra.
1.2/ Trách nhiệm của Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (dưới đây gọi tắt là Chi cục Hải quan):
- Tiếp nhận, kiểm tra nội dung kê khai tại Bảng kê mẫu 01.
- Kiểm tra thực tế đồng Việt Nam tiền mặt, ngoại tệ tiền mặt.
- Xác nhận số lượng thực tế đồng Việt Nam tiền mặt, ngoại tệ tiền mặt trên Bảng kê mẫu 01 khi đưa vào quầy, đưa ra khỏi quầy.
- Niêm phong bao bì chứa đựng tiền mặt và thực hiện việc giám sát đảm bảo nguyên trạng niêm phong trước khi đưa vào hoặc đưa ra khỏi khu cách ly.
- Lưu tại Chi cục Hải quan 01 bản, trả lại Ngân hàng 01 bản.
2/ Thủ tục thanh khoản:
2.1/ Hồ sơ thanh khoản gồm:
- Bảng kê xuất, nhập tiền mặt (đồng Việt Nam, ngoại tệ) tại quầy hoàn thuế GTGT của Ngân hàng ……………………. từng ngày trong tháng (bản chính Ngân hàng lưu);
- Bảng tổng hợp lượng tiền mặt (đồng Việt Nam, ngoại tệ) đã hoàn trả thuế GTGT trong tháng …/20.. của Ngân hàng … cho người nước ngoài (theo mẫu 02 ban hành kèm công văn này)
2.2/ Thủ tục thanh khoản:
- Mỗi tháng 01 lần vào tuần đầu tiên của tháng tiếp theo, Ngân hàng thương mại có trách nhiệm liên hệ với Chi cục Hải quan để thực hiện thanh khoản hồ sơ trong tháng.
- Ngân hàng thương mại xuất trình hồ sơ thanh khoản theo hướng dẫn quy định tại điểm 2.1 nêu trên, hệ thống sổ sách, chứng từ liên quan khác (khi Chi cục Hải quan yêu cầu).
- Chi cục Hải quan kiểm tra, đối chiếu lượng đồng Việt Nam tiền mặt, ngoại tệ tiền mặt đưa vào, đưa ra và lượng tiền mặt (đồng Việt Nam, ngoại tệ) đã hoàn trả trong tháng cho người nước ngoài theo đúng quy định về chế độ báo cáo tại khoản 3, Điều 21 Thông tư số 58/2012/TT-BTC ngày 12/01/2012 của Bộ Tài chính. Nếu nội dung kiểm tra, đối chiếu đầy đủ, chính xác thì Chi cục Hải quan tiến hành thanh khoản hồ sơ và đóng dấu “Đã thanh khoản” trên hồ sơ.
- Sau khi thanh khoản, Ngân hàng lưu giữ hồ sơ trong thời gian quy định.
Quá trình thực hiện, có vướng mắc phát sinh đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội và Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và các Ngân hàng thương mại báo cáo Tổng cục Hải quan để có chỉ đạo xử lý.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ TCNH, Vụ PC, Vụ CST - BTC (để p/h);
- Tổng cục Thuế (để p/h)
- Lưu: VT, GSQL (3).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường