VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------------------------
V/v: quản lý, bảo vệ, khai thác và sử dụng đá thạch anh tại huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2011

Kính gửi:
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Xét đề nghị của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hương Sơn (công văn số 28- 11/TT-HS ngày 20 tháng 4 năm 2011) về việc quản lý, bảo vệ, khai thác và sử dụng đá thạch anh tại huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:
Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk kiểm tra, đánh giá kích thước, chất lượng của khối đá thạch anh đã phát hiện, các khối đá thạch anh khác tại khu vực trụ sở Vườn quốc gia Chư Yang Sin, xã Yang Reh, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, báo cáo Thủ tướng Chính phủ biện pháp quản lý, khai thác và sử dụng đá thạch anh tại khu vực nêu trên.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Tổng cục ĐC & KS Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Vụ ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3), Dg (14).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Văn Trọng Lý