BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3294/BNN-KHCN
V/v: Chuẩn bị hồ sơ xét chọn đề tài, dự án bắt đầu từ 2013

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2012

Kính gửi: Các đơn vị nghiên cứu triển khai

Tại Quyết định số 1625/QĐ-BNN-KHCN ngày 10 tháng 7 năm 2012của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Danh mục đề tài nghiên cứu và dựán sản xuất thử nghiệm cấp Bộ giai đoạn 2013-2017, trong đó một số đề tài và dựán SXTN thử nghiệm giao trực tiếp cho các đơn vị theo hình thức xét chọn (Quyếtđịnh và Danh mục kèm theo).

Đề nghị đơn vị có đề tài, dự án xét chọn cử cán bộ chủ trìchuẩn bị hồ sơ theo quy định, bao gồm:

- Thuyết minh đề tài, dự án (mẫu B1-TMTTĐT-BNN đối với đềtài; mẫu B5-TMDA-BNN đối với dự án SXTN) kèm theo Đơn đăng ký chủ trì thực hiệnđề tài, dự án (biểu B8-ĐONTC-BNN);

- Dự toán kinh phí đề tài theo Bảng 1,2,3,4 và 5 (phụ lụckèm theo thông báo tuyển chọn tại Website: http://www.mard.gov.vn và http://www.vnast.gov.vn;

- Tóm tắt hoạt động khoa học công nghệ của tổ chức đăng kýthực hiện đề tài, dự án (biểu B6-LLTC-BNN);

- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ trì và cán bộtham gia chính, trong đó liệt kê tên và cấp quản lý đề tài, dự án đã và đangchủ trì, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (biểu B7-LLCN-BNN)

- Văn bản xác nhận của tổ chức và cá nhân đăng ký phối hợpthực hiện đề tài, dự án (biểu B9-PHNC-BNN), (nếu có);

- Văn bản pháp lý chứng minh năng lực huy động vốn từ nguồnkhác (nếu có).

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn phải được đóng kiện có dấuniêm phong, Thông tin bắt buộc ghi trên bìa ngoài của Hồ sơ:

- Tên đề tài, dự án

- Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài, dự án

- Họ và tên của cá nhân chủ trì và danh sách người tham gia

- Liệt kê tài liệu, văn bản có trong hồ sơ

Số lượng bộ hồ sơ: 01 bản gốc và 10 bản sao

Thời hạn nộp hồ sơ: trước 16h00 ngày 15 tháng 8 năm2012

Hồ sơ phải nộp đúng hạn theo thời gian trên, ngày nhận hồ sơlà ngày ghi của dấu Bưu điện Hà Nội (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc dấu đếncủa văn thư

Địa chỉ nhận hồ sơ:

Phòng 101 nhà A9

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
Q. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
Lê Văn Bầm