VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------------------
V/v: Đề nghị dừng hoạt động của tàu cao tốc cánh ngầm tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2014

Kính gửi:
- Bộ Giao thông Vận tải;
- Bộ Tư pháp;
- Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Công văn số 4436/BGTVT-ATGT ngày 21 tháng 4 năm 2014) về việc dừng hoạt động của tàu cao tốc cánh ngầm chở khách tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
1. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương hiện có doanh nghiệp khai thác tàu cánh ngầm tổ chức rà soát thủ tục pháp lý và kiểm tra tình trạng kỹ thuật, điều kiện an toàn của phương tiện; kiên quyết không cho phép hoạt động nếu phương tiện thủy chở khách không đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật và điều kiện an toàn theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 734/VPCP-KTN ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ; đồng thời, rà soát, bổ sung các quy định của pháp luật về nghĩa vụ, trách nhiệm của chủ doanh nghiệp, thuyền viên, người điều khiển trong việc bảo đảm an toàn hoạt động của phương tiện thủy chở khách.
2. Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương liên quan tổ chức rà soát, hoàn thiện các quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng đường thủy nội địa, bao gồm cả vận tải hành khách bằng tàu cao tốc cánh ngầm sau khi Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa, trình Chính phủ xem xét, quyết định.
3. Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tư pháp tiếp tục thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 174/VPCP-KTN ngày 09 tháng 01 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng Nghị định quy định niên hạn sử dụng phương tiện thủy cao tốc chở khách tại Việt Nam.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg: Nguyễn Xuân Phúc,
Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an, Tài nguyên và Môi trường;
- Các Cục: Hàng hải VN, Đường thủy nội địa VN;
- Công ty TNHH vận tải Quang Hưng (địa chỉ: số 20 đường Trương Công Định, TP. Vũng Tàu);
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý Thủ tướng Chính phủ, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, NC, ĐMDN, PL, KGVX, TKBT;
- Lưu: VT, KTN(3b).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ