BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 32TCT/NV6
V/v chi phí hoa hồng cho khách hàng

Hà Nội, ngày 03 tháng 1 năm 2003

Kính gửi:

Công ty TNHH Thương mại Nam Á
(Đ/c: 22 Hoàng Diệu - Thành phố Đà Nẵng)

Trả lời công văn số 21/CV-NA ngày 10/12/2002 của Công ty TNHH Thương mại Nam Á hỏi về chi phí hoa hồng cho khách hàng, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 11, Mục III, phần B Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/2/2002 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 4/6/2001 của Chính phủ và Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN thì:

Trường hợp khi bán hàng, Công ty trích lại cho khách hàng là những cá nhân một khoản tiền hoa hồng, Công ty phải lập phiếu chi tiền ghi rõ tên, địa chỉ, chứng minh thư nhân dân và chữ ký của người được nhận tiền hoa hồng. Số tiền hoa hồng này, Công ty hạch toán vào chi phí nhưng nằm trong mức khống chế 7% trên tổng chi phí theo quy định.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương