BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TP.HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 33/BHXH-PT
V/v thực hiện mẫu biểu thu BHXH, BHYT bắt buộc và việc áp dụng mức tiền lương tối thiểu mới từ 01/01/2008

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2008

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị tham gia BHXH, BHYTbắt buộc trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

- Tiếp theoCông văn số 1438/HD-BHXH ngày 07/09/2007 của BHXH Thành phố hướng dẫn nghiệp vụthu – chi và thủ tục hồ sơ giải quyết chế độ BHXH- BHYT;

- Căn cứNghị định 166/2007/NĐ-CP Nghị định 167/2007/NĐ-CP Nghị định 168/2007/NĐ-CPngày 16/11/2007 của Chính phủ quy định mức tiền lương thối thiểu chung và mứctiền lương tối thiểu theo vùng. Thông tư 29/2007/TT-BLĐTBXH Thông tư 30/2007/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hộihướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ,

- Bảo hiểmxã hội thành phố hướng dẫn bổ sung một số nội dung về mẫu biểu; quy trình thuBHXH, BHYT bắt buộc và áp dụng mức tiền lương tối thiểu mới kể từ ngày01/01/2008 như sau:

I. MẪUBIỂU ÁP DỤNG CHO ĐỐI TƯỢNG CÙNG THAM GIA BHXH, BHYT BẮT BUỘC:

1. Mẫu 02a–TBH “Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT”

- Biểu02-TBH dùng để bổ sung danh sách những người lao động tham gia BHXH, BHYT mớiso với danh sách lao động tháng trước của đơn vị.

- Khi ngườilao động tăng mới thuộc diện tham gia BHXH, BHYT bắt buộc (kể cả những người đãtham gia trước đó nhưng ngừng đóng 1 thời gian nay tham gia trở lại): đơn vịlập biểu 02a-TBH (03 bản) gửi cơ quan BHXH trước ngày 20 của tháng, kèm theo hồsơ gốc: HĐLĐ, quyết định tuyển dụng…

- Đối vớingười lao động vào làm việc từ sau ngày 16 trong tháng, đơn vị kê khai vào “Danhsách lao động tham gia BHXH, BHYT” để bổ sung vào danh sách của tháng sau.

- Cơ quanBHXH sẽ cung cấp cho đơn vị:

+ Số sổ BHXHcủa những người lao động chưa được cấp sổ để làm cơ sở quản lý quá trình đóngvà hưởng các chế độ BHXH.

+ Sổ trắng,mẫu tờ khai (01-TBH) để đơn vị thực hiện thủ tục cấp sổ BHXH cho người lao động.

Đơn vị mớithành lập, hoặc chuyển từ địa phương khác về thì kê khai danh sách theo mẫu02a-TBH cho toàn bộ lao động tham gia BHXH của đơn vị mình.

2. Mẫu03a-TBH “Danh sách điều chỉnh lao động và mức lương đóng BHXH, BHYT”

- Biểu03a-TBH dùng để kê khai tình hình biến động giảm lao động tham gia BHXH, BHYT,biến động về tiền lương đóng BHXH, BHYT của người lao động so với tháng trướchoặc điều chỉnh những sai sót về tiền lương đóng BHXH, BHYT của thời kỳ trước.

- Khi cóbiến động về lao động, tiền lương đóng BHXH, BHYT hoặc phát hiện những sai sóttrên đây, đơn vị lập biểu 03a-TBH (3 bản) gửi cơ quan BHXH trước ngày 20 hàngtháng, kèm theo hồ sơ gốc như: quyết định thôi việc, quyết định chấm dứt HĐLĐ,quyết định tăng, giảm tiền lương… có liên quan.

- Đối vớinhững biến động sau ngày 16, đơn vị kê khai vào “Danh sách điều chỉnh lao độngvà mức lương đóng BHXH, BHYT” của tháng sau.

Lưu ý chung:

- Nếu khôngcó những thay đổi về lao động, tiền lương đóng BHXH, BHYT so với tháng trướcthì đơn vị không phải lập biểu, sau ngày 20 của tháng cơ quan BHXH sẽ chuyểndanh sách lao động, quỹ lương và số phải đóng BHXH, BHYT của tháng trước sangtháng hiện hành.

- Khi tiếpnhận hồ sơ Cơ quan BHXH sẽ cung cấp cho đơn vị: Biên nhận hẹn ngày trả biểu02a-TBH, 03a-TBH, hoặc Biên bản thu hồi thẻ BHYT (nếu đơn vị có trả thẻ BHYT).

3. Mẫu số01- TBH “Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc”:

- Tờ khaitham gia BHXH, BHYT bắt buộc (mẫu 01-TBH) dùng để kê khai thông tin cá nhân củangười lao động khi bắt đầu tham gia BHXH, làm cơ sở cho cơ quan BHXH quản lýđối tượng tham gia BHXH, BHYT và cấp sổ BHXH theo quy định.

- Người laođộng tăng mới, nếu chưa có sổ BHXH thì kê khai 3 bản tờ khai theo mẫu (01-TBH).

- Đơn vị đốichiếu tờ khai với hồ sơ gốc của người lao động, ký xác nhận để nộp cho cơ quanBHXH kèm “Bản kê danh sách tờ khai” chậm nhất 30 ngày, kể từ khi người lao độngvào làm việc.

- Cơ quanBHXH tiếp nhận tờ khai, kiểm tra, đối chiếu và ký đóng dấu xác nhận để trả lại2 bản. Đơn vị căn cứ tờ khai ghi sổ BHXH cho người lao động, lưu giữ 1 bản vàgiao cho người lao động 1 bản.

4. Mẫu03b-TBH “Danh sách đề nghị điều chỉnh hồ sơ BHXH, BHYT”:

- Biểu03b-TBH dùng điều chỉnh nhân thân, điều chỉnh nơi đăng ký khám chữa bệnh banđầu.

- Khi cầnđiều chỉnh nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu hoặc điều chỉnh nhân thân củangười tham gia BHXH, đơn vị lập biểu 03b-TBH (3 bản) gửi cơ quan BHXH.

- Lưu ý:

+ Khi điềuchỉnh nhân thân người tham gia BHXH, BHYT đơn vị phải có ý kiến chính thức bằngvăn bản, đính kèm các hồ sơ gốc có liên quan để xác định đúng nội dung cần điềuchỉnh.

+ Việc thayđổi nơi khám chữa bệnh ban đầu chỉ thực hiện vào cuối mỗi qúy.

5. Đối tượngchỉ tham gia BHXH bắt buộc:

Thực hiệncác mẫu biểu như trên nhưng không ghi các yếu tố liên quan đến việc cấp thẻBHYT.

Trong đơn vịthuộc đối tượng cùng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc, nếu có trường hợp riêng lẽchỉ tham gia BHXH thì lập danh sách riêng cho những người này để quản lý (theomã đơn vị riêng).

- Trường hợpngười lao động đi công tác nước ngoài vẫn hưởng tiền lương, tiền công ở đơn vịtrước khi cử đi thì đóng BHXH bằng 20% tiền lương, tiền công tháng. Khi mứctiền lương, tiền công điều chỉnh thì mức đóng BHXH cũng điều chỉnh theo.

- Trường hợpngười lao động đi công tác nước ngoài nhưng không hưởng lương tại đơn vị thìmức đóng BHXH hàng tháng bằng 16% mức tiền lương, tiền công tháng trước khi đilàm việc ở nước ngoài do người lao động đóng.

II. HỒ SƠĐĂNG KÝ, QUY TRÌNH ĐỐI CHIẾU SỐ LIỆU:

1. Hồ sơđăng ký ban đầu gồm:

- Quyết địnhthành lập, giấy phép đăng ký kinh doanh.

- Bản đăngký sử dụng lao động; Bản đăng ký thang, bảng lương của doanh nghiệp.

- Quyết địnhxếp hạng doanh nghiệp (nếu là công ty nhà nước hoặc doanh nghiệp cổ phần hóathực hiện chế độ tiền ương theo thang, bảng lương nhà nước.

- Thông báokết quả đóng BHXH của cơ quan BHXH cũ (nếu đã tham gia BHXH tại địa phương khácchuyển đến).

Cơ quan BHXHsẽ Thông báo mã số quản lý BHXH cấp cho đơn vị ngay sau khi tiếp nhận hồ sơđăng ký.

(Các loại hồsơ trên, khi đến đăng ký lần đầu, nếu đơn vị chưa xuất trình được loại hồ sơnào thì phải xác định lý do và cam kết thời hạn bổ sung).

2. Quyếttoán số tiền 2% để lại đơn vị chi chế độ ốm đau, thai sản:

Hàng quý,đơn vị thực hiện quyết toán các khoản chi chế độ ốm đau, thai sản,nghỉ dưỡngsức cho người lao động với cơ quan BHXH. Trường hợp tổng số tiền được duyệt chinhỏ hơn số tiền để lại thì đơn vị phải nộp số chênh lệch này vào tháng đầu quýsau. Nếu số duyệt chi lớn hơn số để lại thì được cơ quan BHXH cấp bù phần chênhlệch.

Đối với cácđơn vị đăng ký nộp đủ 23% BHXH, BHYT thì cơ quan BHXH sẽ thực hiện thanh quyếttoán các khoản chi chế độ nói trên hàng tháng và chuyển kịp thời số tiền đượcduyệt chi về tài khoản đơn vị như phương thức thực hiện trước đây.

Lưu ý chung:nguyên tắc chi các chế độ BHXH là đóng đủ BHXH đến thời điểm nào thực hiệnduyệt chi đến thời điểm đó.

3. Thời hạncấp, thu hồi thẻ BHYT:

3.1 Gia hạnvà cấp mới thẻ BHYT:

- Đúng 20ngày trước khi thẻ BHYT của người lao động hết hạn sử dụng, nếu đơn vị thựchiện đầy đủ các chế độ trích nộp BHXH, BHYT theo quy định và không có thông báođiều chỉnh, bổ sung gì khác, cơ quan BHXH sẽ in thẻ mới để gia hạn quyền khámchữa bệnh BHYT cho người lao động theo đúng danh sách thực tế trước đó. 7 ngàytrước khi thẻ cũ hết hạn, các đơn vị có trách nhiệm đến cơ quan BHXH nhận thẻmới để cấp phát cho người lao động sử dụng.

Kể từ thờihạn trên, cho đến trước ngày 20 trong tháng, nếu có những thay đổi, bổ sung vềdanh sách lao động, tiền lương tham gia BHXH, BHYT hoặc có điều chỉnh về nhânthân người tham gia, đơn vị vẫn thực hiện báo cáo theo đúng các mẫu biểu hướngdẫn trên đây.

Nếu đơn vịkhông thực hiện kịp thời chế độ trích nộp BHXH, BHYT theo quy định, hoặc cungcấp sai hồ sơ, danh sách người lao động tham gia, dẫn đến việc người lao độngkhông được cấp thẻ hoặc thẻ cấp ra sai lệch với nhân thân, làm ảnh hưởng đếnviệc hưởng chế độ BHYT, thì đơn vị phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

- Thẻ tăngmới có giá trị từ ngày cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ đến thời điểm thẻ hết hạnsử dụng của toàn đơn vị (đã đăng ký gia hạn trước đó).

- Đối vớiđơn vị chưa thực hiện đúng chế độ trích nộp BHXH, BHYT, thẻ BHYT gia hạn, tăngmới chỉ có giá trị từ ngày đơn vị thực hiện đúng và nộp đủ hồ sơ xin gia hạn,tăng mới cho cơ quan BHXH.

3.2 Thu hồithẻ BHYT:

Khi ngườilao động chuyển công tác, thôi việc… nếu thẻ BHYT đã cấp vẫn còn giá trị sửdụng thì đơn vị có trách nhiệm thu hồi để nộp cho cơ quan BHXH trong thời gian10 ngày đầu của tháng giảm lao động hoặc nộp chậm nhất vào ngày 10 của thángsau và phải thanh toán giá trị thẻ của tháng trước. Trường hợp ngày 10 củatháng trùng vào ngày nghỉ (thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ) thì thời hạn trả thẻBHYT được tính vào ngày làm việc liền kề sau đó.

Quá thời hạntrên, đơn vị phải chịu trách nhiệm thanh toán hết giá trị còn lại của thẻ BHYT.

4. Đối chiếusố liệu thu:

Hàng quý,căn cứ vào biểu 02-TBH và 03-TBH cơ quan BHXH sẽ Thông báo kết quả thu nộpBHXH, BHYT bắt buộc (Biểu 08-TBH) in thành văn bản cho đơn vị vào ngày 10 củatháng đầu quý sau.

Đơn vị sửdụng lao động nhận thông báo để kiểm tra, xác định nếu có chênh lệch phải đốichiếu lại với cơ quan BHXH chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày thông báo, nếukhông có phản hồi thì số liệu của cơ quan BHXH đương nhiên được chấp nhận.

5. Đối chiếudữ liệu qua hệ thống IMS:

- Nhằm tạothuận lợi cho công tác đối chiếu dữ liệu đóng và hưởng BHXH giữa các đơn vị vớicơ quan BHXH, BHXH thành phố cung cấp hệ thống IMS để các đơn vị thực hiện việctrao đổi thông tin qua mạng trực tuyến với cơ quan BHXH, giúp cho đơn vị và cơquan BHXH có thể nhanh chóng đối chiếu thống nhất số liệu, giảm thiểu tối đaviệc đi lại liên hệ công tác giữa 2 bên.

- Tất cả cácđơn vị đang tham gia BHXH tại BHXH thành phố có thể đăng nhập và sử dụng hệthống miễn phí. Các yêu cầu về việc sao chép dữ liệu chỉ được cung cấp qua hệthống trao đổi thông tin (không cung cấp qua sao chép các hình thức khác).

- Cơ quanBHXH sẽ tiếp nhận trước qua hệ thống này tất cả các báo biểu bằng dữ liệu (như:02-TBH, 03-TBH, 03a-TBH) để đối chiếu với dữ liệu cũ, sau khi xác định đúng sẽthông báo cho đơn vị nộp báo cáo chính thức (thời gian đối chiếu không quá 3ngày kể từ khi đơn vị cung cấp dữ liệu).

- Trước ngày10 hàng tháng cơ quan BHXH sẽ thông báo chi tiết kết quả đóng BHXH, BHYT bắtbuộc của tháng trước qua hệ thống IMS. Đơn vị nhận thông báo để kiểm tra, xácđịnh nếu có chênh lệch phải đối chiếu lại với cơ quan BHXH.

- Phươngthức đăng nhập:

Địa chỉ:http://hcm.bhxh.vn

Tên đăngnhập: mã đơn vị tham gia BHXH (ví dụ: DW0000). Mật khẩu: bhxhhcm

- Để đảm bảoan toàn và bảo mật dữ liệu của đơn vị, sau khi đăng nhập thành công, đơn vị tựthay đổi mật khẩu (sau khi đăng nhập vào phần Thông tin cá nhân để thay đổi mậtkhẩu) và mỗi lần chuyển dữ liệu thông qua hệ thống IMS, cần chú ý xác định đúngđịa chỉ nơi nhận dữ liệu (cán bộ chuyên quản của cơ quan BHXH phụ trách đơn vị)

6. Một sốvấn đề khác:

Hướng dẫn số1438/HD-BHXH ngày 07/09/2007 của BHXH thành phố Hồ Chí Minh quy định thời điểmnghỉ sinh con là cơ sở tính thời gian hưởng trợ cấp thai sản (và không đóngBHXH). Riêng về điều kiện hưởng trợ cấp thai sản là: có đóng BHXH ít nhất 6tháng trong vòng 12 tháng trước ngày sinh con, không phải là 12 tháng trướcngày nghỉ sinh con.

III. MỨCTIỀN LƯƠNG TỐI THIỂU CHUNG VÀ MỨC TIỀN LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG:

1. Các cơquan, đơn vị thực hiện chế độ tiền lương theo thang, bảng lương nhà nước quyđịnh tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP và 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chínhphủ áp dụng mức tiền lương tối thiểu chung làm căn cứ đóng BHXH, BHYT là540.000 đồng.

2. Đối vớidoanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cáctổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động thực hiện chế độ tiền lươngtheo thang, bảng lương do đơn vị tự xây dựng, căn cứ mức lương tối thiểu vùngđể điều chỉnh lại tiền lương hợp đồng làm cơ sở đóng BHXH, BHYT. Mức tiền lươngtối thiểu vùng theo quy định là: 620.000 đồng áp dụng cho các doanh nghiệp hoạtđộng trên địa bàn các quận, 580.000 động áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc địabàn các huyện thuộc thành phố Hồ Chí Minh.

3. Đối vớicác doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chứcquốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam mức lương tối thiểu theo vùngđược quy định như sau: 1.000.000 đồng áp dụng cho các doanh nghiệp hoạt độngtrên địa bàn các quận, 900.000 đồng áp dụng cho các doanh nghiệp hoạt động trênđịa bàn các huyện thuộc thành phố Hồ Chí Minh.

4. Mức tiềnlương thấp nhất để trả cho người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động dodoanh nghiệp tự dạy nghề) mục 2 và 3 trên đây phải cao hơn ít nhất là 7% so vớimức lương tối thiểu vùng quy định. Căn cứ mức lương tối thiểu vùng các doanhnghiệp điều chỉnh lại tiền lương trong hợp đồng lao động cho phù hợp.

Trường hợpcó sử dụng lao động làm việc tại vùng khác nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chínhthì doanh nghiệp thực hiện trích nộp BHXH cho người lao động trên cơ sở mứclương tối thiểu theo vùng nơi người lao động làm việc.

5. Mức trầncủa tiền lương, tiền công đóng BHXH, áp dụng từ tháng 01/2008 theo mức tiềnlương tối thiểu chung mới là 10.800.000 đồng.

6. Các đơnvị, doanh nghiệp ký hợp đồng lao động với mức tiền lương là ngoại tệ (USD) thìđiều chỉnh lại tiền lương đóng BHXH, BHYT bằng tiền VNĐ theo tỷ giá 16.112đ/USDkể từ tháng 01/2008.

IV. TỔCHỨC THỰC HIỆN:

Quy định nàyđược áp dụng từ 01/01/2008. Những quy định trước đây trái với quy định này đềubị bãi bỏ. Phòng Thu BHXH thành phố phối hợp với các phòng chức năng và BHXHcác quận huyện chịu trách nhiệm hướng dẫn, triển khai đến các đơn vị tham giaBHXH, BHYT bắt buộc theo phân cấp quản lý. Quá trình triển khai thực hiện cóvướng mắc phản ánh kịp thời về BHXH thành phố để được xem xét giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên.
- Ban Thu BHXH.VN (báo cáo).
- BGĐ BHXH.TP.
- Các phòng chức năng.
- BHXH quận, huyện.
- Lưu.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đỗ Quang Khánh