BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 33/BHXH-TĐKT
V/v hướng dẫn hoạt động của cụm thi đua

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2012

Kính gửi:

- Các đơn vị trực thuộc Bảo him xã hội Việt Nam;
- Bảo him xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện các Quy định của Bảo hiểmxã hội Việt Nam về công tác thi đua, khen thưởng; Hướng dẫn số 1122/BTĐKT-VIngày 30/6/2011 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về tổ chức hoạt độngcủa Cụm thi đua các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngvà Khối thi đua các Bộ, ban, ngành, đoàn th Trung ương. Đthống nhất mô hình tchức cụm thi đua vànâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, BHXH Việt Nam hướng dẫn tổchức, hoạt động của cụm thi đua trong Ngành như sau:

A. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG, TRÁCH NHIỆM VÀ CHẾ ĐỘ LÀMVIỆC CỦA CÁC CỤM THI ĐUA

I. Tổ chc của các cụm thi đua:

1. Cụm thi đua của các đơn vị trựcthuộc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương (sau đây gọi chung là BHXH tỉnh) được tổ chức gồm các thành viêntheo quy định tại Phụ lục I (Chia cụm thi đua BHXH tỉnh, thành phố) ban hànhkèm theo Quyết định số 838/QĐ-BHXH ngày 05/8/2011 của Tổng Giám đốc BHXH ViệtNam.

2. Cụm thi đua có cụm trưởng, cụmphó. Cụm trưởng, cụm phó là đơn vị thành viên sinh hoạttại cụm, do các đơn vị trong cụm bầu luân phiên trong dịp tng kết năm. Cụm trưởng, cụm phó mới tổ chức điều hành hoạt động của cụmngay sau khi được bầu.

3. Phòng Tnghợp hoặc phòng theo dõi công tác thi đua, khen thưởng thuộc các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam; phòng Tchức hànhchính hoặc phòng Tchức cán bộ BHXH tỉnh là bộ phậnthường trực giúp việc cho đơn vị khi đảm nhận trách nhiệmlà cụm trưởng, cụm phó cụm thi đua.

II. Tráchnhiệm của các cụm thi đua:

1. Trách nhiệm của cụm trưởng:

Cụm trưởng chịu trách nhiệm trước Hộiđồng Thi đua - Khen thưởng BHXH Việt Nam về hoạt động của cụm thi đua, cụmtrưởng có nhiệm vụ:

a) Xây dựng chương trình, kế hoạchhoạt động nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua trong các đơn vị của cụm;

b) Căn cứ nhiệm vụ chính trị, chỉtiêu kế hoạch được BHXH Việt Nam giao hàng năm đtổ chứccho các đơn vị thành viên xây dựng, cụ thể hóa các tiêuchí thi đua, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu thi đua do Ngành phát động;

c) Tchức chocác đơn vị trong cụm ký kết giao ước thi đua, tchức phốihp giữa các đơn vị trong cụm phát huy sức mạnh tập thphấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu thi đua đề ra. Trong năm, tùyđiều kiện cụ thể, cụm trưởng tchức hộithảo đcác đơn vị trong cụm trao đổi về nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác thi đua, khen thưởng, bàn các biệnpháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiêntiến. Địa điểm tổ chức hội thảo do đơn vị thành viên đăngcai hoặc tchức luân phiên tại các đơn vị trong cụm;

d) Chủ trì tổ chức bình xét đơn vịtiêu biu xuất sắc tại cụm thi đua, lập danh sách đề nghịkhen thưởng gửi Hội đồng Thi đua - Khen thưởng BHXH Việt Nam xem xét, đánh giá,trình Tng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tặng "Cờthi đua của Bảo him xã hội Việt Nam" hoặc đề nghịBHXH Việt Nam trình Chính phủ tặng "Cờ thi đua của Chính phủ" cho cácđơn vị tiêu biu xuất sắc.

đ) Tổ chức sơ kết 6 tháng và tổng kếtnăm.

2. Trách nhiệm của cụm phó:

a) Phối hp vớicụm trưởng xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức điều hành hoạt động củacụm thi đua;

b) Thay mặt cụm trưởng giải quyếtcông việc khi cụm trưởng ủy quyền;

3. Trách nhiệm của đơn vị thành viêntrong cụm:

a) Căn cứ nhiệm vụ chính trị, chỉtiêu kế hoạch được BHXH Việt Nam giao và phương hướng nhiệm vụ công tác thiđua, khen thưởng hàng năm của BHXH Việt Nam, các đơn vị thành viên phải tổ chứcphát động các phong trào thi đua, đăng ký chỉ tiêu thi đua; ký giao ước thiđua; đề ra biện pháp tổ chức, thực hiện đúng các quy định của Ngành và sát vớitình hình thực tế của đơn vị;

b) Triển khai thực hiện các nội dungđã ký kết giao ước thi đua. Tham gia đầy đủ các hoạt động của cụm thi đua; địnhkỳ báo cáo 6 tháng và cả năm; tự chấm đim thi đua cho đơnvị mình theo bảng đim thi đua và các tiêu chí đã ký kếtvà gửi báo cáo kết quả cho cụm trưởng và Thường trực Hội đồng Thi đua - Khenthưởng BHXH Việt Nam theo đúng quy định.

c) Tổ chức cho BHXH quận, huyện, thịxã, thành phố trực thuộc BHXH tỉnh (gọi chung là BHXH huyện), đăng ký chỉ tiêuthi đua; trin khai các hoạt động của cụm đến BHXH huyệnvà chịu trách nhiệm về thành tích thi đua của BHXH huyện khi đưa ra bình xéttại cụm thi đua.

4. Trách nhiệm của bộ phận thườngtrực giúp việc cụm trưởng:

a) Dự thảo kế hoạch,chương trình công tác, chun bị nội dung và điều kiện hoạtđộng của cụm thi đua, tham mưu triển khai các hoạt động của cụm thi đua;

b) Phối hp vớibộ phận làm công tác Thi đua - Khen thưởng của các đơn vị thành viên trong cụm.

III. Chế độ làm việc và nộidung sinh hoạt của cụm thi đua:

1. Tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm:

Việc sơ kết 6 tháng đầu năm do Lãnhđạo đơn vị làm cụm trưởng, cụm phó chủ trì.

a) Thành phần:

- Đại diện lãnh đạo đơn vị cụmtrưởng, cụm phó cụm thi đua;

- Đại diện lãnh đạo phòng Tổng hp hoặc phòng theo dõi công tác thi đua, khen thưởng thuộc các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam (đối với cụm thi đua của các đơn vị trựcthuộc BHXH Việt Nam); phòng Tchức hành chính hoặc phòngTchức cán bộ BHXH tỉnh (đối với cụm thi đua của BHXHtỉnh) và cán bộ theo dõi công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị trong cụm(nếu có).

b) Nội dung: Đánh giá kết quả thựchiện các chỉ tiêu thi đua đăng ký đầu năm; trao đổi kinh nghiệm, học tập cácđiển hình tiên tiến và bàn biện pháp trin khai nhiệm vụ 6tháng cuối năm của cụm thi đua.

c) Thời gian hoàn thành và gửi báocáo trước ngày 15 tháng 7 hàng năm.

2. Tổng kết hoạt động năm của cụm thiđua:

Việc tổng kết hoạt động năm của cụmthi đua do đơn vị cụm trưởng chủ trì.

a) Thành phần:

- Đại diện lãnh đạo đơn vị trong cụmthi đua;

- Đại diện lãnh đạo phòng Tng hợp hoặc phòng theo dõi công tác thi đua, khen thưởng thuộc các đơnvị trực thuộc BHXH Việt Nam (đối với cụm thi đua của các đơn vị trực thộc BHXHViệt Nam); phòng Tchức hành chính hoặc phòng Tchức cán bộ BHXH tỉnh (đối với cụm thi đua của BHXH tỉnh) và cán bộtheo dõi công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vịtrong cụm (nếu có).

b) Nội dung: Đánh giá kết quả hoạtđộng của cụm thi đua và các đơn vị thành viên trong năm, bàn biện pháp trin khai nhiệm vụ năm tới; bình chọn các đơn vị tiêu biểu xuất sắc đềnghị tặng "Cờ thi đua của BHXH Việt Nam” hoặc đề nghị BHXH Việt Nam trìnhChính phủ tặng "Cờ thi đua của Chính phủ"; ký kết giao ước thi đua,bầu cụm trưởng, cụm phó mới.

* Lưu ý: Việc ký giao ước thi đua phải do Thủtrưởng đơn vị hoặc Chủ tịch Hội đng Thi đua- Khen thưởng của đơn vị thànhviên trong cụm ký.

c) Thời gian hoàn thành và gửi báocáo trước ngày 10 tháng 01 hàng năm.

3. Trong năm khi cần thiết, các cụmtổ chức kiểm tra từ 1 đến 2 đơn vị thành viên trong cụm (kể cả BHXH huyện) đểrút kinh nghiệm chỉ đạo chung.

4. Thực hiện chế độ thông tin sơ kết6 tháng và tổng kết năm báo cáo Thường trực Hội đồng; Thiđua - Khen thưởng BHXH Việt Nam.

B. NỘI DUNG CÁC TIÊU CHÍ THI ĐUA CHỦ YẾU

Nhằm thống nhất các tiêu chí đánh giá thi đua đúng với quy định của Ngành, nộidung đánh giá thi đua tại các cụm cụthể như sau:

1. Các đơn vị trực thuộc BHXH ViệtNam, BHXH tỉnh đánh giá theo các tiêu chí thi đua chủ yếu như sau:

1.1. Kết quảphong trào thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị: Đánh giá theo kết quảchấm điểm thi đua, cụ thể:

a) Đối với cụm thi đua của các đơn vịtrực thuộc BHXH Việt Nam:

Thực hiện chấm điểm (tối đa 300 điểm)theo nội dung tiêu chí chấm điểm, xếp loại đơn vị tại Bảng đim áp dụng cho các tổ chức giúp việc Tng Giám đc (phụ lục I, phụ lục II, ban hành kèm theo Quyết định số 893/QĐ-BHXH ngày 01/9/2011 ca Tổng Giámđốc BHXH Việt Nam);

b) Đối với cụm thi đua của BHXH tỉnh:

Đánh giá theo kết quả chấm điểm (tốiđa 1.400 điểm), theo quy định tại Bảng điểm thi đua đối với BHXH tỉnh, ban hànhkèm theo Quyết định số 1038/QĐ-BHXH ngày 10/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH ViệtNam;

1.2. Tiêu chunthi đua theo quy định tại Quy chế Thi đua, Khen thưởng của Bảo hiểm xã hội ViệtNam;

1.3. Kết quả xâydựng tchức Đảng trong sạch vng mạnh; xây dựng chính quyn, đoàn th qun chúng vững mạnh;

2. Đối với BHXH huyện:

Trên cơ sở quy định tại Bảng đim thi đua đi với BHXH tỉnh, thành ph(ban hành kèm theo Quyết định số 1038/QĐ-BHXH ngày 10/10/2011 của TổngGiám đc BHXH Việt Nam), BHXH tỉnh thống nhất với cácthành viên trong cụm xây dựng chỉ tiêu đánh giá chấm điểmthi đua đối với BHXH huyện (theotổngs đim của Bảng đim thi đua) đ đánh giá kếtquả phong trào thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và kèm theo cáctiêu chuẩn thi đua khác như đối với BHXH tỉnh để làm căn cứ xem xét, bình chọnđơn vị tiêu biểu xuất sc vào cuối năm.

C. BÌNH XÉT THI ĐUA

1. Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụchính trị, chỉ tiêu kế hoạch được giao các đơn vị thànhviên của cụm thi đua tự chấm đim trên cơ sở các tiêu chí giaoước thi đua, thang điểm và phương pháp chấm điểm đã được thống nhất trong toànNgành.

2. Trước khi mở Hội nghị tổng kết,đơn vị cụm trưởng có trách nhiệm rà soát bảng đim của tng đơn vị, đề xuất, trao đi với các đơn vị thành viên về các nội dung cần điều chỉnh trong bảngđiểm của từng đơn vị; trao đi thông tin với Thường trựcHội đồng Thi đua - Khen thưởng BHXH Việt Nam (qua điện thoại), cụm trưởng, cụmphó thống nhất đánh giá việc thực hiện các tiêu chí thi đua để báo cáo các đơnvị thành viên trong Hội nghị tng kết.

3. Lãnh đạo cácđơn vị thành viên trong cụm đại diện cho đơn vị thảo luận, nhận xét, đánh giáhoạt động của cụm và từng đơn vị thành viên (kcả BHXHhuyện). Căn cứ vào kết quả tổng hpchấm đim của các đơn vị thành viên trong cụm, Lãnh đạocác đơn vị bỏ phiếu kín, bầu đơn vịtiêu biu của cụm thi đua và công bố kết quả kim phiếu công khai tại phiên họp (trường hợp lãnh đạo đơn vị thành viênnào vắng không tham dự phiên họp tổng kết năm đơn vị đó sẽ mất quyền bỏ phiếu).

4. Điều kiện, tiêu chuẩn tham giabình xét thi đua

Các đơn vị thamgia danh sách bầu phải đạt các tiêu chun sau:

a) Đạt từ 90% tổngsố đim thi đua trở lên

b) Đạt các tiêu chun theo quy định tại đim 3, Điu 11, Quy chế Thi đua, Khen thưởng của BHXH Việt Nam;

c) Có tổ chức Đảng trong sạch vữngmạnh; tổ chức chính quyền, đoàn thể quần chúng vững mạnh.

5. Slượng đơnvị được bình chọn tại cụm thi đua:

a) Đối với cụm thi đua của các đơn vịtrực thuộc BHXH Việt Nam, mỗi cụm bình chọn 1 đơn vị xếp thứ nhất và 1 đơn vịxếp thứ hai (theo kết quả bỏ phiếu) đgửi Hội đồng Thiđua - Khen thưởng BHXH Việt Nam xem xét, đề nghị tặng Cờ thi đua;

b) Đối với BHXH tỉnh: bình chọn 1 đơnvị xếp thứ nhất và 1 đơn vị xếp thứ hai (theo kết quả bỏ phiếu) để gửi Hội đồngThi đua - Khen thưởng BHXH Việt Nam xem xét, đề nghị tặng Cờ thi đua;

c) Đối với BHXH huyện: bình chọn 5đơn vị tiêu biểu xuất sắc (theo kết quả bỏ phiếu) để gửi Hội đồng Thi đua -Khen thưởng BHXH Việt Nam xem xét, đề nghị Tng Giám đốctặng "Cờ thi đua của Bảo him xã hội Việt Nam".

6. Quy trình bỏ phiếu bình chọn tạicụm thi đua:

a) Nguyên tắc chung: Thực hiện theophương thức bỏ phiếu kín.

b) Thảo luận thống nhất danh sách cácđơn vị thành viên được lựa chọn đđưa vào danh sách bầu(đơn vị cụm trưởng giới thiệu, các thành viên thảo luận và thống nhất bằng biu quyết giơ tay), cụ thể:

- Danh sách đơn vị dự bầu chọn đứngthứ nhất, thứ nhì trong cụm (đối với các đơn vị trực thuộcBHXH Việt Nam và BHXH tỉnh);

- Danh sách đơn vị tiêu biểu xuất sắc(đối với BHXH huyện);

c) Tiến hành bỏ phiếu kín và công bốkết quả kiểm phiếu (số lượng bầu không được vượt quá số lượng quy định).

b) Công bố, thông qua kết quả danhsách các đơn vị được cụm bình chọn để gửi Hội đồng Thi đua - Khen thưởng BHXHViệt Nam xem xét, đề nghị tặng "Cờ thi đua của Bảo hiểm xã hội ViệtNam" hoặc "Cờ thi đua của Chính phủ”.

Kết quả bình chọn tại cụm thi đua docụm trưởng gửi báo cáo về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng BHXH ViệtNam (qua Ban Thi đua- Khen thưởng).

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cụm trưởng có trách nhiệm xây dựngkế hoạch để tổ chức cho các thành viên trong cụm hoạt động theo nội dung hướngdẫn này.

2. Không xét thi đua đối với BHXHtỉnh không đăng ký thi đua và ký kết giao ước thi đua hàng năm của cụm hoặc nhữngđơn vị có các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, có sai phạm nghiêm trọng trong việcthực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Chưa xét thiđua đối với các đơn vị có dấu hiệu sai phạm đang chờ cơ quan có thẩm quyền kếtluận.

3. Căn cứ kết quả bình xét của cáccụm thi đua, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng BHXH Việt Nam tổng hợp,tham gia ý kiến, báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng BHXH Việt Nam xem xétcho ý kiến trước khi trình Tổng Giám đốc tặng "Cờ thi đua của BHXH ViệtNam" hoặc đề nghị BHXH Việt Nam trình Chính phủ tặng "Cờ thi đua củaChính phủ” cho các đơn vị tiêu biểu xuất sắc.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXHViệt Nam, Giám đốc BHXH tỉnh, có trách nhiệm triển khai, thực hiện theo hướngdẫn này, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phản ánh kịp thời về BHXHViệt Nam để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban TĐKT TW (để b/c);
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, TĐ-KT (2).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bạch Hồng