BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 33/BTC-NSNN
V/v thực hiện Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để tăng cường kỷ luật, kỷ cươngtài chính, thúc đẩy quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn lực tài chínhnhà nước, ngày 18/11/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 108/2008/TT-BTC hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán NSNN hàng năm. BộTài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khácở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạocác cơ quan, đơn vị trực thuộc và cấp dưới tổ chức thực hiện nghiêm các quyđịnh tại Thông tư số 108/2008/TT-BTC và trong quá trình tổ chức thực hiện cần lưuý một số vấn đề sau:

1. Về thời hạn chi, tạm ứng ngânsách:

Điểm 1 Mục I Thông tư số108/2008/TT-BTC quy định thời hạn chi, tạm ứng ngân sách (kể cả tạm ứng vốn đầutư xây dựng cơ bản) đối với các nhiệm vụ được bố trí trong dự toán ngân sáchnhà nước hàng năm được thực hiện chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 12. Trường hợpđã có khối lượng, công việc thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12, thì thời hạnchi ngân sách (gồm cả thanh toán tạm ứng) được thực hiện đến hết ngày 31 tháng01 năm sau.

Theo quy định trên thì thời hạntạm ứng ngân sách (kể cả tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản) chỉ được thực hiệnđến hết ngày 31/12; vì vậy, trong tháng 01 năm sau chỉ được chi ngân sách (gồmcả thanh toán tạm ứng) cho khối lượng, công việc đã thực hiện đến hết ngày31/12 năm trước.

Riêng đối với vốn đầu tư xâydựng cơ bản năm 2008, thực hiện Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 củaChính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trìtăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, thì thời hạn giải ngân đến hết tháng6/2009; đối với vốn trái phiếu Chính phủ, thời hạn giải ngân đến hết năm 2009.Vì vậy, số dư dự toán, số dư tạm ứng sau ngày 31/01/2009, Kho bạc Nhà nước thựchiện chuyển sang năm 2009 theo quy định và thực hiện thanh toán, tạm ứng theochế độ quy định. Trường hợp chủ đầu tư cần tạm ứng vốn trong tháng 1 năm 2009thì Kho bạc nhà nước căn cứ hồ sơ tạm ứng của chủ đầu tư gửi đến, làm thủ tụcchuyển ngay số dư dự toán sang năm 2009 để tạm ứng, thanh toán và hạch toán,quyết toán vào ngân sách năm 2009.

2. Về thời hạn gửi hồ sơ, chứngtừ chi ngân sách (kể cả thanh toán các khoản tạm ứng):

Điểm 1 Mục I Thông tư số108/2008/TT-BTC quy định thời hạn đơn vị sử dụng ngân sách (gồm cả chủ đầu tư)gửi hồ sơ, chứng từ rút dự toán chi ngân sách, tạm ứng ngân sách đến Kho bạcNhà nước nơi giao dịch chậm nhất đến hết ngày 30 tháng 12. Trường hợp đã có khốilượng, công việc thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 thì thời hạn đơn vị sử dụngngân sách (gồm cả chủ đầu tư) gửi hồ sơ, chứng từ chi ngân sách (kể cả thanh toáncác khoản tạm ứng) theo chế độ quy định đến Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch chậmnhất đến hết ngày 25 tháng 01 năm sau.

Riêng đối với năm 2008, do nhữngngày cuối tháng 1 năm 2009 trùng với những ngày nghỉ Tết nguyên đán nên cáctrường hợp đã có khối lượng, công việc thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 thìthời hạn đơn vị sử dụng ngân sách (gồm cả chủ đầu tư) gửi hồ sơ, chứng từ chingân sách (kể cả thanh toán các khoản tạm ứng) theo chế độ quy định đến Kho bạcNhà nước nơi giao dịch chậm nhất đến hết ngày 21 tháng 01 năm 2009; Kho bạc Nhànước thực hiện kiểm soát, thanh toán đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2009 và hạchtoán vào niên độ ngân sách 2008. Riêng đối với vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm2008, được tiếp tục giải ngân đến hết tháng 6/2009, hồ sơ, chứng từ gửi đến Khobạc Nhà nước nơi giao dịch nhậm nhất hết ngày 25/6/2009; đối với vốn trái phiếuChính phủ được tiếp tục giải ngân trong năm 2009, thì hồ sơ, chứng từ gửi đếnKho bạc Nhà nước nơi giao dịch chậm nhất hết ngày 25/12/2009.

3. Về thời gian chỉnh lý quyếttoán:

Điểm 4 Mục I Thông tư số 108/2008/TT-BTC quy định thống nhất thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách các cấp (gồm ngânsách trung ương, ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã) đếnhết ngày 31 tháng 01 năm sau.

Do thời gian chỉnh lý quyết toánngân sách các cấp chỉ còn 1 tháng, vì vậy đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơquan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc và cấp dướikhẩn trương tổ chức rà soát, đối chiếu số liệu, xử lý sai sót trong quá trình hạchtoán kế toán đối với các khoản thu, chi ngân sách đã phát sinh từ ngày 31/12 trởvề trước, hạch toán chi ngân sách đối với các khoản tạm ứng đã đủ thủ tục thanhtoán … để hoàn thành các thủ tục liên quan về xử lý ngân sách cuối năm đúng thờihạn quy định.

4. Về các trường hợp thuộc diệnđược cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định cho chi tiếp vào năm sau:

Tiếp a, Điểm 3 Mục I Thông tư số108/2008/TT-BTC đã quy định cụ thể các trường hợp thuộc diện được xem xét, quyếtđịnh cho chi tiếp vào năm sau. Trong đó cần lưu ý đối với các trường hợp cầnthiết khác là các trường hợp như: triển khai chậm do nguyên nhân khách quan,các nhiệm vụ phải thực hiện tiếp trong năm sau nhưng năm sau không bố trí dựtoán, vốn đối ứng các dự án ODA, viện trợ không hoàn lại đang trong thời gianthực hiện dự án,…

5. Về hạch toán chi ngân sáchđối với các nhiệm vụ theo chế độ quy định hoặc được cơ quan có thẩm quyền chochi tiếp vào năm sau:

Theo quy định tại Điểm 4 Mục IThông tư số 108/2008/TT-BTC thì thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách các cấpđến hết ngày 31 tháng 01 năm sau. Vì vậy, các nhiệm vụ chi được cơ quan có thẩmquyền chấp nhận bằng văn bản cho chuyển sang ngân sách năm sau chi tiếp và cácnhiệm vụ chi được chuyển sang ngân sách năm sau chi tiếp theo chế độ quy định(cơ quan có thẩm quyền không phải xét chuyển) quy định tại điểm 2, 3, 5 và điểm7 của Mục I Thông tư số 108/2008/TT-BTC khi thực hiện thanh toán sau ngày31/01 năm sau thì phải hạch toán, quyết toán vào ngân sách năm sau. Ví dụ như:Vốn dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, thanh toán trong các tháng từ tháng 2 đếntháng 4 và các tháng tiếp theo của năm 2009 hoặc vốn của các dự án đầu tư XDCBtheo quy định tại Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về nhữnggiải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinhtế, bảo đảm an sinh xã hội, thanh toán trong các tháng từ tháng 2 đến tháng 6,cho khối lượng đã thực hiện trong thời hạn quy định thì hạch toán, quyết toán vàongân sách năm 2009.

6. Về thực hiện ghi thu, ghi chicác khoản phí, lệ phí và các khoản thu sự nghiệp, phần phải hạch toán ghi thughi chi NSNN theo chế độ quy định:

Chế độ kế toán hành chính sựnghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộtrưởng Bộ Tài chính quy định hàng quí các đơn vị hành chính sự nghiệp phải lậpbáo cáo tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng gửi cơquan tài chính, Kho bạc Nhà nước, cấp trên.

Căn cứ báo cáo số thực hiện thu,chi của 3 quý đầu năm theo quy định tại Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày30/3/2006 về chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp, đơn vị dự toán cấp Ikiểm tra, tổng hợp, gửi cơ quan tài chính đồng cấp để làm thủ tục ghi thu ghichi vào NSNN theo nguyên tắc quy định tại điểm 8 mục I Thông tư số108/2008/TT-BTC Kết thúc năm ngân sách, căn cứ báo cáo thu, chi từ nguồn thuphải ghi thu ghi chi vào NSNN, đơn vị dự toán cấp I tổng hợp gửi cơ quan tàichính đồng cấp kiểm tra, thực hiện ghi thu ghi chi số còn lại (sau khi đã loạitrừ số đã ghi thu ghi chi theo báo cáo 3 quý đầu năm) và quyết toán vào NSNNnăm sau (do đã hết thời hạn hạch toán vào NSNN năm trước).

7. Về trách nhiệm của đơn vị dựtoán trong việc đối chiếu sử dụng kinh phí NSNN với KBNN:

Quyết toán của các đơn vị sử dụngngân sách nhà nước phải khớp đúng với số thực chi theo kết quả kiểm soát chitại Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch. Trường hợp số quyết toán chi NSNN của đơnvị sử dụng ngân sách không khớp đúng với số chi ngân sách đã được KBNN nơi giaodịch kiểm soát chi và xác nhận, thì cơ quan có thẩm quyền duyệt, thẩm địnhquyết toán ngân sách yêu cầu đơn vị báo cáo quyết toán làm rõ nguyên nhân vàxác định trách nhiệm để xử lý thu hồi nộp NSNN đối với các khoản chi sai chế độ,tiêu chuẩn, định mức hoặc chưa có chứng từ theo đúng quy định tại Thông tư số 01/2007/TT-BTC ngày 02/01/2007 về hướng dẫn xét duyệt, thẩm định và thông báoquyết toán năm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức đượcngân sách nhà nước hỗ trợ và ngân sách các cấp.

Trên đây là một số vấn đề cần lưuý khi tổ chức thực hiện Thông tư số 108/2008/TT-BTC Đề nghị các Bộ, cơ quanthuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phốtrực thuộc trung ương quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc và cấp dướithực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tài chính, Cục Thuế, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ NSNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp