BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 33/BXD-HĐXD
V/v: Hướng dẫn điều chỉnh thiết kế 8 giếng ngoài đê – dự án Bắc Thăng Long – Vân Trì, Hà Nội

Hà Nội, ngày 19 tháng 2 năm 2009

Kính gửi: Ban quản lý các dự án trọng điểmphát triển đô thị Hà Nội

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 11/MPMU-THDA-2 B ngày21/01/2009 của Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội đềnghị hướng dẫn việc thực hiện điều chỉnh thiết kế 8 giếng ngoài đê- Dự án BắcThăng Long – Vân Trì. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Thiết kế kỹ thuật Nhà máy cấp nước Bắc Thăng Long Vân Trì đãđược Bộ Xây dụng thẩm định tại văn bản số 1917/BXD-VPTĐ ngày 26/10/2001 và đãđược UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 53/QĐ-UB ngày 03/7/2002.

Thiết kế công trình phụ trợ đường phục vụ 8 giếng ngoài đêcó điều chỉnh về cốt xây dựng từ 12,5m xuống 11.5m theo Nghị định số 08/2006/NĐ-CP ngày 16/01/2006 của Chính phủ quy định một số điều của Pháp lệnhphòng, chống lụt, bão đã được sửa đổi, bổ sung ngày 24/8/2000 và đã được UBNDthành phố Hà Nội cho phép thi công tại Quyết định số 2966/QĐ-UBND 23/7/2008 làphù hợp với quy định tại mục 8, Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 củaChính phủ.

Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nộicăn cứ vào nội dung hợp đồng tư vấn thiết kế với Nippon Koei để xem xét tráchnhiệm thiết kế điều chỉnh và xử lý chi phí tư vấn theo quy định trong hợp đồng.Trường hợp không thuộc trách nhiệm của Nippon Koei thì Ban quản lý dự án căn cứquy định hiện hành của Nhà nước để tiến hành lựa chọn nhà thầu đủ năng lực điềuchỉnh thiết kế bản vẽ thi công công trình và thực hiện giám sát tác giả theoquy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Ban quản lý cácdự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội thực hiện Dự án theo quy định hiệnhành về quản lý đầu tư xây dựng công trình.

Nơi nhận:
- Như trên
- UBNDTP Hà Nội
- Lưu: VP,HĐXD

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Trần Ngọc Thiện