BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 33/BXD-KHCN
V/v: Trả lời Cty TNHH địa ốc Đất lành về chỉ tiêu diện tích căn hộ 37-49 m2 tại dự án Quy hoạch khu chung cư phường Đông Hưng Thuận – Q.12-TP.HCM.

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Công ty Trách nhiệm hữu hạn địa ốcĐất lành

Theo đề nghị tại công văn số 128/CV-2008 ngày 11/12/2008của Công ty Trách nhiệm hữu hạn địa ốc Đất lành về việc xác định chỉ tiêu 2người trong căn hộ diện tích 37-39 m­2 tại dự án Quy hoạch khu chung cư phườngĐông Hưng Thuận – Q.12-TP.HCM, Bộ Xây dựng có ý kiến cụ thể như sau:

Theo Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩnTCXDVN 323:2004 là tiêu chuẩn khuyến khích áp dụng. Chủ đầu tư có thể lựa chọntiêu chuẩn này và các tiêu chuẩn có liên quan, phù hợp với mục tiêu của dự ánđể áp dụng và đáp ứng các yêu cầu của Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam.

Diện tích tối thiểu của căn hộ phải tuân thủ theo các quyđịnh hiện hành của pháp luật và đảm bảo chất lượng theo quy định của Luật Nhà ởvà Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính Phủ Quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

Căn hộ có quy mô diện tích từ 37 - 49 m2 dùng cho 2 người cóthể áp dụng các phương án thiết kế trong dự án theo mức chỉ tiêu của nhà ở xãhội đối với loại căn hộ dành cho người thu nhập thấp.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Trần Nam(để bc);
- Cục QLN;
- Lưu VP, Vụ KHCN.

TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT
Nguyễn Trung Hoà