BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 33/BXD-KTQH
V/v: Triển khai lập quy hoạch chi tiết trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2011

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 51/SXD-QHKTHT ngày 20/01/2011 của Sở Xây dựng Tây Ninh về việc tham vấn côngtác triển khai lập quy hoạch chi tiết trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Về vấn đềnày, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đôthị và Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày11/08/2010 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơcủa từng loại quy hoạch đô thị, đối với thị trấn chỉ có 2 bước lập quy hoạch,bao gồm quy hoạch chung đô thị được lập với bản đồ tỷ lệ 1/2000 hoặc 1/5000 vàquy hoạch chi tiết đô thị được lập với bản đồ tỷ lệ 1/500; không có bước lậpquy hoạch chi tiết với bản đồ tỷ lệ 1/2000.

Vì vậy việc lập quy hoạch chi tiếtđô thị với bản đồ tỷ lệ 1/2000 là không phù hợp với quy định của pháp luật.Định mức chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết được quy định tại Thông tư số 17/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng,đề nghị Sở Xây dựng Tây Ninh báo cáo UBND tỉnh Tây Ninh xem xét, chỉ đạo.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTQH (3b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KTQH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Thu Hằng