BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 33/BXD –KTXD
V/v: Hướng dẫn lập dự toán công trình

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Công ty cổ phần Đạt Phương

Trả lời Văn bản số 24/CV-ĐP-KHĐT ngày 03/01/2009 của Công tycổ phần Đạt Phương về việc lập dự toán thiết kế bản vẽ thi công cầu Trái Hút –Tỉnh Yên Bái, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định đối với hình thức hợp đồng theo đơn giá việcthanh toán hợp đồng căn cứ khối lượng công việc thực hiện và đơn giá trong hợpđồng đã ký kết. Trường hợp phải lập lại dự toán công trình như trong nội dunghợp đồng xây dựng số 125/HĐ-XD ngày 26/11/2008 giữa Sở Giao thông vận tải tỉnhYên Bái và Công ty cổ phần Đạt Phương yêu cầu thì dự toán được lập trên cơ sởđơn giá công việc trong hợp đồng (đơn giá trong hồ sơ trúng thầu có điều chỉnhcho phù hợp với giá vật liệu tại thời điểm ký hợp đồng) và khối lượng công việctrong bản vẽ thiết kế thi công được duyệt.

Công ty cổ phần Đạt Phương căn cứ ý kiến nêu trên để thựchiện./.


Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, Vụ KTXD, Tr(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh