BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 33/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn lập dự toán cây xanh trong dự án đầu tư XDCT

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2010

Kính gửi: Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựngcơ bản thành phố Hải Dương

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 29/CV-DA ngày 23/02/2010của Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng cơ bản thành phố Hải Dương đề nghị hướngdẫn tính chi phí cây xanh trong dự án đầu tư xây dựng công trình. Sau khinghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

Dự toán chi phí cây xanh trong Dự án đầu tư xây dựng Hệthống thoát nước và trồng cây xanh ven Quốc lộ 5 (đoạn qua địa phận thành phốHải Dương) được xác định theo quy định tại Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng côngtrình. Khi đó, giá trị cây xanh (trước thuế giá trị gia tăng) được tính vào chiphí trực tiếp. Tính toán chi phí quản lý dự án, giám sát xây dựng, thiết kế…phần cây xanh được xác định theo các quy định của Thông tư này.

Căn cứ ý kiến trên, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng cơ bảnthành phố Hải Dương tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VP,Vụ KTXD(Th8).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đỗ Thái Lưu