BỘ XÂY DỰNG
-------------------
V/v: Trả lời công văn số 107/CV-SXD ngày 29/3/2011 của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2011

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình
Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 107/CV-SXD ngày 29/3/2011 của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn giải quyết vướng mắc liên quan đến việc thực hiện Luật Nhà ở. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
Theo quy định của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở thì việc đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở phải tuân thủ quy định của Nghị định này và pháp luật về đất đai. Theo đó, khi đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thì ngoài việc phải chấp hành quy định về trình tự, thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất theo Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất, địa phương còn phải chấp hành các quy định của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP như: quy định về điều kiện của chủ đầu tư tham gia đấu giá, trình tự, thủ tục thực hiện dự án nhà ở, quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở…
Như vậy, nếu địa phương thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở tại khu vực thành phố, thị xã hoặc tại khu đô thị mới được quy hoạch thành thành phố, thị xã thì phải tuân thủ quy định về lựa chọn chủ đầu tư dự án nêu tại Điều 12 của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP và tổ chức trúng đấu giá phải chấp hành các quy định về quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư nêu tại Điều 15, Điều 16 của Nghị định này (không được đấu giá để chia lô bán nền cho người dân tự bỏ vốn xây dựng nhà ở). Đối với những khu vực khác thì địa phương có thể thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để người dân tự bỏ vốn xây dựng nhà ở theo quy hoạch./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Trần Nam (để b/cáo);
- Lưu: VP, Cục QLN (2b).
TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ
VÀ THỊ TRƯỞNG BẤT ĐỘNG SẢN
(Đã ký)
Nguyễn Mạnh Hà