CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC
VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/CĐBTP-BNC
V/v hướng dẫn tổ chức Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 năm 2021

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi: Các Công đoàn trực thuộc Bộ Tư pháp

Thực hiện Kế hoạch công tác nữ công năm 2021 của Công đoàn Bộ Tư pháp, để triển khai các hoạt động chào mừng kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/03/1910 - 08/03/2021), 1981 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3) năm 2021 một cách thiết thực và phù hp với tình hình thực tiễn trong bối cảnh cả nước đang phòng chống dịch bệnh Covid-19, Ban Thường vụ Công đoàn Bộ Tư pháp hướng dẫn các Công đoàn trực thuộc Công đoàn Bộ Tư pháp thực hiện một số nội dung sau:

1. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, do đó Công đoàn Bộ Tư pháp không tổ chức các hoạt động tập trung đông người tại Bộ, đề nghị công đoàn các đơn vị thuộc Bộ, báo cáo cấp ủy cùng cấp và xin ý kiến lãnh đạo đơn vị để tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3, Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3) bằng các hình thức linh hoạt, trong đó tập trung vào một số nội dung trọng tâm là:

- Công tác tuyên truyền giáo dục: (i)Tuyên truyền ý nghĩa lịch sử ngày Quốc tế phụ nữ 08/3, khởi nghĩa Hai Bà Trưng và ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3; (ii) Tuyên truyền về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước đối với vấn đề bình đẳng giới, sự tiến bộ của phụ nữ và công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; chính sách, pháp luật về an sinh xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, (iii) Vận động nữ cán bộ, công chức, viên chức tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc”; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát hiện những cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW để đề xuất các cấp khen thưởng (vi) Vận động nữ cán bộ, công chức, viên chức tích cực hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài”; (v) Tiếp tục tuyên truyền vận động tới tất cả đoàn viên, công chức, viên chức kiên trì các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tiếp tục truyền thông điệp 5K của Bộ y tế tới tất cả mọi người để cùng thực hiện các biện pháp phòng chống đại dịch Covid-19.

- Các hình thức tổ chức hoạt động: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm theo hình thức phù hp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị như: Tiếp tục phát động và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Viết tin, bài, chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền về các gương điển hình, các hoạt động ý nghĩa của phong trào phụ nữ trên Báo Pháp luật Việt Nam (báo in, báo điện tử), Cổng thông tin điện tử của Bộ...; Căn cứ tình hình thực tiễn về diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 có thể tổ chức các hoạt động gặp mặt, tọa đàm (trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh Covid-19), có các hình thức biểu dương, khen thưởng tặng quà công chức, viên chức nữ; nói chuyện chuyên đề về phụ nữ và bình đẳng giới, về hạnh phúc; tư vấn sức khỏe sinh sản, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động nữ công giữa các đơn vị trong Bộ... Ngoài ra có thể tổ chức các hoạt động về nguồn, tham qua địa danh lịch sử... (nếu tình hình dịch bệnh ổn định).

2. Đối với các Tổ công đoàn trực thuộc Công đoàn Bộ, Công đoàn Bộ tổ chức tặng quà cho các đoàn viên, công chức nữ nhân dịp 8/3 vi hình thức bằng tiền mặt. Mức quà là 100.000 đồng/01 công đoàn viên. Đnghị công đoàn các đơn vị lập danh sách công đoàn viên nữ (theo mẫu gửi gửi kèm) gửi về Công đoàn Bộ và nhận tiền (qua đồng chí Lê Hoài Anh, Vụ Pháp luật quốc tế (email: [email protected].vn, SĐT: 024.627.39445, 0858.828.060)) trưc ngày 05/3/2021.

Ban Thường vụ Công đoàn Bộ Tư pháp đề nghị các Công đoàn trực thuộc triển khai, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- CĐVC Việt Nam (để b/c);
- Đảng ủy Bộ Tư pháp (để b/c);
- Thứ trư
ng Đặng Hoàng Oanh (để b/c);
- Ủy viên BCH Công đoàn Bộ (để biết);
- Các Ban CĐ Bộ (để biết và p/hợp);
- Lưu: CĐ Bộ, Ban Nữ công.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
Khương Thị Thanh Huyền

 

>> Xem thêm:  Phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác có thể bị phạt tù không ?