CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 33/CP-QHQT
V/v Phê duyệt dự án Hỗ trợ ngành Lâm sản ngoài gỗ ở VN pha II” do CP Hà Lan tài trợ

Hà Nội, ngày 10 tháng 1 năm 2003

Kính gửi:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
Bộ Tài chính;
Bộ Ngoại giao;
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8133 BKH/KTĐN ngày 23 tháng 12 năm 2002), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Phê duyệt dự án “Hỗ trợ ngành Lâm sản ngoài gỗ ở Việt Nam pha II”, trị giá 6.689.340 Euro do Chính phủ Hà Lan viện trợ không hoàn lại.

- Giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Trung tâm nghiên cứu lâm đặc sản) tiếp nhận và tổ chức thực hiện dự án.

- Dự án nhập khẩu miễn thuế 03 xe ô tô hai cầu cho các Văn phòng dự án của Việt Nam, khoản tiền còn lại để dự phòng , bổ sung kinh phí cho các hoạt động của dự án khi cần thiết./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng