QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN
VIỆT NAM
TỔNG CỤC CHÍNH TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/CT-CS
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2014

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ.

Thực hiện đạolý “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, trong những năm qua Đảng, Nhà nước ta đã banhành, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản, tạo cơ sở pháp lý thực hiệnchính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng;giải quyết có hiệu quả những tồn đọng về chính sách sau chiến tranh. Tuy nhiên,đến nay vẫn còn tồn sót một số trường hợp hy sinh, bị thương trong các cuộc chiếntranh chưa được xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách nhưthương binh do không còn giấy tờ.

Thực hiện Nghịquyết số 96/NQ-CP ngày 07/8/2013 của Chính phủ, ngày 22/10/2013, liên Bộ Lao động-Thươngbinh và Xã hội - Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH - BQP hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởngchính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ (gọi tắt làThông tư số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ) Đây là văn bản quy định nhằm giải quyếtdứt điểm tồn đọng chính sách về liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sáchnhư thương binh, góp phần thực hiện tốt chính sách người có công với cách mạngcủa Đảng, Nhà nước.

Để triểnkhai, tổ chức thực hiện đúng quy định, bảo đảm chặt chẽ trong việc xác nhận liệtsĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh khôngcòn giấy tờ, Tổng cục Chính trị yêu cầu các cơ quan, đơn vị làm tốt một số nộidung sau đây:

I. CÔNG TÁCLÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

1. Cấp ủy, chỉhuy, Chính ủy, Chính trị viên các cơ quan, đơn vị cần làm tốt công tác lãnh đạo,chỉ đạo, tổ chức thực hiện kịp thời, chặt chẽ; chú trọng ở cấp cơ sở nhất làvùng sâu, vừng xa, đặc biệt là nơi điều kiện thông tin gặp nhiều khó khăn, vớiyêu cầu phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, hiệu lực quản lý nhànước của các cấp, các ngành trong việc lập hồ sơ xác nhận liệt sĩ, thương binh.

2. Nâng caotrách nhiệm của người chủ trì, người chịu trách nhiệm ký văn bản lập hồ sơ củacác cấp; chấp hành nghiêm túc quy trình, quy định về xác nhận thủ tục, hồ sơngười hy sinh, bị thương lưu trữ tại đơn vị; chú trọng các bước xét duyệt, thẩmđịnh, giám định thương tật.

3. Quản lý chặtchẽ quá trình thực hiện giải quyết quyền lợi cho đối tượng chính sách, đảm bảođúng đối tượng, công khai, chính xác, minh bạch, không để xảy ra tiêu cực.

II. THỦ TỤC HỒSƠ

1. Hồ sơ xácnhận liệt sĩ

Quy trình thủtục lập hồ sơ thực hiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH -BỌP ; số bộ hồ sơ và công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ thựchiện theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 202/2013/TT-BQP ngày 07/11/2013 của BộQuốc phòng hướng dẫn về trình tự, thủ tục xác nhận; tổ chức thực hiện chế độ ưuđãi người có công với cách mạng (gọi tắt là Thông tư số 202/2013/TT-BQP).

Trường hợp hysinh đủ điều kiện xác lập hồ sơ liệt sĩ quy định tại Điều 7 Thông tư số 202/2013/TT-BQPthì không thực hiện lập hồ sơ theo quy định tại Thông tư số28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP .

2. Hồ sơ xácnhận thương binh

a) Đối vớiquân nhân, CNVQP đã chuyển ra ngoài quân đội quy định tại Điều 7 Thông tư số28/2013/TTLT-BLĐTBXH - BQP, hồ sơ lập 04 bộ (lưu tại Cục Chính sách hoặc CụcChính trị Quân khu; Hội đồng giám định, y khoa; Bộ CHQS cấp tỉnh; Sở Lao động-Thươngbinh và Xã hội nơi quản lý và thực hiện chế độ).

b) Đối vớiquân nhân, CNVQP bị thương đang tại ngũ quy định tại Điều 8 Thông tư số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH - BQP; hồ sơ lập 04 bộ (lưu tại Cục Chính sách hoặc Cục Chính trị Quân khu; Hộiđồng giám định y khoa; cơ quan, đơn vị cấp giấy chứng nhận bị thương; đơn vị cấpsư đoàn và tương đương trở lên nơi quản lý và thực hiện chế độ).

c) Quy trìnhthủ tục lập hồ sơ thực hiện theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Thông tư số28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP .

Trường hợp đủđiều kiện lập hồ sơ thương tật theo quy định tại Điều 12 Thông tư số202/2013/TT-BQP thì không thực hiện lập hồ sơ theo quy định tại Thông tư số28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP .

3. Quy địnhxác lập hồ sơ

Trong quátrình xác lập hồ sơ thương tật, các cơ quan, đơn vị cần chú ý một số nội dungsau:

a) Trường hợpngười bị thương có tên trong danh sách quân nhân bị thương hoặc giấy tờ, tài liệucủa cơ quan, đơn vị lập từ ngày 31/12/1994 trở về trước lưu trữ tại cơ quan,đơn vị khi bị thương hoặc cơ quan chính sách đơn vị trực thuộc Bộ quản lý thìphô tô ký sao y, kèm theo Biên bản kiểm tra danh sách hoặc hồ sơ, giấy tờ vềtrường hợp bị thương của cấp sư đoàn và tương đương trở lên (do Chủ nhiệm Chínhtrị chủ trì, đại diện các cơ quan: Chính sách, Cán bộ, Bảo vệ An ninh, Quân lực,Quân y là thành viên - Mẫu BB-KT); giấy chứng nhận bị thương và công văn đề nghịdo Sư đoàn trưởng hoặc Chính ủy cấp sư đoàn và tương đương trở lên ký.

Trường hợpngười bị thương đã chuyển ra ngoài quân đội, nếu danh sách quân nhân bị thươnghoặc giấy tờ, tài liệu của cơ quan, đơn vị lập từ ngày 31/12/1994 trở về trướccó ghi bị thương nhưng không ghi các vết thương cụ thể thì lập thủ tục nhưtrên; Biên bản kiểm tra vết thương thực thể do Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh lập.

b) Trường hợpngười bị thương quy định tại Điểm b, c Khoản 2 Điều 6 Thông tư số28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP phải kèm theo Biên bản kiểm tra vết thương thực thể củaHội đồng kiểm tra vết thương thực thể của Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh, cấp sưđoàn và tương đương trở lên.

Hội đồng kiểmtra vết thương thực thể do Chủ nhiệm Quân y làm Chủ tịch hội đồng; các thànhviên gồm: Trưởng Phòng (Ban) Chính sách, Cán bộ, Bảo vệ An ninh, Quân lực, Bệnhxá trưởng (Mẫu BB-TB);

c) Trường hợpbị thương có vết thương thực thể nhưng không còn danh sách quân nhân bị thươngdo cơ quan, đơn vị quản lý quân nhân, CNVQP khi bị thương đã giải thể hoặckhông còn lưu trữ được thì đơn vị phải có công văn của chỉ huy cấp sư đoàn vàtương đương trở lên xác nhận đơn vị giải thể hoặc lý do không lưu trữ được danhsách đăng ký quân nhân bị thương.

d) Cơ quanchính sách thuộc Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh phối hợp với ngành Lao động-Thươngbinh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh để lập Phiếu xác minh (theo mẫu) trước khicấp giấy báo tử, giấy chứng nhận bị thương.

Giấy báo tửliệt sĩ, giấy chứng nhận bị thương do Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh hoặcChính ủy sư đoàn và tương đương trở lên ký; số lượng bản ký đều phải ký trực tiếp;không phô tô bản ký rồi đóng dấu; không dùng chữ ký dấu.

đ) Trường hợpngười tham gia quân đội đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc hoặc chuyên ngành hiệnđang cư trú khác với địa phương nơi cư trú trước khi nhập ngũ hoặc nơi về phụcviên, xuất ngũ, thôi việc, hưởng chế độ hàng tháng thi phải có giấy xác nhận củaUBND cấp xã nơi cư trú trước khi nhập ngũ hoặc nơi về phục viên, xuất ngũ, thôiviệc, hưởng chế độ hàng tháng hoặc cơ quan đang công tác và giới thiệu đến UBNDcấp xã nơi cư trú để lập hồ sơ giám định thương tật; nội dung xác nhận nêu rõhiện đã và đang hưởng chế độ nào; không thuộc diện đào, bỏ ngũ; chưa kê khai lậphồ sơ thương tật.

III. TỔ CHỨCTHỰC HIỆN

1. Để triểnkhai, tổ chức thực hiện chất lượng tốt, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm:

a) Chính ủy(Chính trị viên), Chủ nhiệm Chính trị các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túcThông tư số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP và Hướng dẫn này.

b) Chỉ đạo cơquan theo chức năng tổ chức thực hiện:

- Tổ chứcquán triệt, triển khai Thông tư số 28/2013/TTLT đến các đơn vị, địa phương thuộcthẩm quyền;

- Quán triệtvà xác định trách nhiệm chuyên môn cho cơ quan có liên quan (Cán bộ, Chínhsách, Bảo vệ An ninh, Quân lực, Quân y); xây dựng kế hoạch thực hiện sát với thựctiễn địa phương; đơn vị.

- Tổ chức khảosát, hướng dẫn đối tượng kê khai, lập hồ sơ ở cấp xã, cấp trung đoàn và tươngđương (quý 1 năm 2014).

- Mỗi đơn vịtrực thuộc Bộ, tổ chức làm điểm tại 01 huyện (hoặc quận) thuộc tỉnh hoặc 01trung đoàn và tương đương, nơi có nhiều đối tượng bị thương không còn giấy tờ(căn cứ kết quả khảo sát); sơ kết, rút kinh nghiệm trước khi triển khai thực hiệntrong toàn đơn vị, địa phương.

c) Thườngxuyên kiểm tra, chủ động phát hiện những vướng mắc, sai sót trong quá trình xáclập hồ sơ; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm, gây phiền hàcho đối tượng chính sách, các hành vi giả mạo, khai man; kịp thời giải quyếtkhiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi, thẩm quyền.

2. Trách nhiệmcủa các cơ quan Bộ Quốc phòng

a) Cục Chínhsách/TCCT

Chủ trì, phốihợp với các cơ quan, đơn vị chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc triểnkhai thực hiện Thông tư; thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình xét duyệt,thẩm định hồ sơ xác nhận liệt sĩ, thương binh ở các cấp.

Chủ trì, phốihợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài quân đội để thống nhất xử lý nhữngvướng mắc, bất cập theo thẩm quyền; đề xuất xem xét, giải quyết những trường hợpcá biệt theo quy định của Thông tư; Phối hợp với cơ quan Quân y chỉ đạo Hội đồnggiám định y khoa thực hiện việc giám định thương tật đúng quy định.

b) Cục Cán bộ/TCCT

Chỉ đạo cơquan nghiệp vụ các cấp, căn cứ hồ sơ, tài liệu và các giấy tờ lưu trữ lập biênbản, công văn xác nhận; xác minh làm rõ những trường hợp quân nhân thuộc cán bộquản lý đã bỏ, đào ngũ, vi phạm pháp luật.

c) Cục Quân lực/BTTM

Chi đạo cơquan nghiệp vụ các cấp, căn cứ hồ sơ, tài liệu và các giấy tờ lưu trữ lập biênbản, công văn xác nhận; xác minh làm rõ những trường hợp quân nhân, CNVCQP thuộcquân lực quản lý đã bỏ, đào ngũ, vi phạp pháp luật.

d) Cục Bảo vệAn ninh/TCCT

Chỉ đạo cơquan nghiệp vụ các cấp căn cứ hồ sơ, tài liệu lưu trữ; phối hợp với cơ quancông an để xác minh làm rõ những trường hợp quân nhân tiêu cực, đầu hàng, phảnbội, quân nhân vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội không đủ điều kiệnlập hồ sơ báo tử liệt sĩ và hồ sơ giải quyết chế độ thương tật.

đ) Cục Quâny/BQP

Chỉ đạo cơquan nghiệp vụ các cấp phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra danh sáchquân nhân bị thương, lập văn bản xác nhận thủ tục thương tật; đảm nhiệm Chủ tịchHội đồng kiểm tra vết thương thực thể;

Chỉ đạo Hội đồnggiám định y khoa các cấp thực hiện việc giám định thương tật đúng quy định.

e) Hội đồnggiám định y khoa các cấp trong quân đội

Chịu tráchnhiệm khám, giám định thương tật các vết thương ghi trong giấy chứng nhận bịthương; kiểm tra, tổng hợp kết quả chiếu, chụp vết thương có mảnh kim khí; chấphành nghiêm túc, chặt chẽ quy trình, quy định và công khai về kết quả thực hiện,không để xảy ra sai sót, tiêu cực.

Chủ tịch Hộiđồng giám định y khoa chịu trách nhiệm về kết quả giám định y khoa đối với từngtrường hợp.

3. Các cơquan, đơn vị tổ chức thực hiện phải bảo đảm chặt chẽ, thận trọng, chính xác,đúng quy trình quy định; công khai, minh bạch; đúng đối tượng, đúng chính sách;giải quyết khẩn trương, kịp thời chế độ, chính sách ưu đãi đối với các đối tượng;tránh sai sót, tiêu cực.

Quá trình thựchiện nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ánh kịp thời về Tổng cục Chính trị (quaCục Chính sách) để thống nhất xem xét, giải quyết.

KT. CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trung tướng Đào Duy Minh