BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 330/BKHĐT-ĐTNN
V/v góp ý điều chỉnh giấy CNĐT cho Công ty TNHH Seung Jin Việt Nam

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2014

Kính gửi: BanQuản lý Khu Nam Thành phố Hồ Chí Minh
(địa chỉ: 9 - 11 Tân Phú,Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM)

Trả lời công vănsố 1730/BQLKN-KHĐT ngày 03 tháng 12 năm 2013 của Ban quản lý Khu Nam thành phốHồ Chí Minh về việc góp ý điều chỉnh Giấy Chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHHSeungJin Việt Nam kèm theo dự án đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ýkiến như sau:

1. Về ngành nghề kinh doanh và mụctiêu điều chỉnh của dự án:

- Mục tiêu: cho thuê cần trục tháp cóngười điều khiển được xếp vào nhóm dịch vụ “cho thuê liên quan đến trang thiếtbị xây dựng hoặc tháo dỡ, đập bỏ công trình xây dựng hay thiết kế dân dụng có ngườivận hành (CPC 518)” là không trái với quy định vàlộ trình thực hiện cam kết gia nhập WTO của Việt Nam (biểu cam kết cụ thể về dịch vụcủa Việt Nam trong WTO).

- Mục tiêu: Buôn n cần trục tháp; phụ tùng của cần trục tháp; buôn bán vận thănglồng; phụ tùng của vận thăng lồng là không trái với quy định và lộ trình thực hiệncam kết gia nhập WTO của Việt Nam (biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam trongWTO) vàQuyết định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/5/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ CôngThương) về lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liênquan trực tiếp đến mua bán hànghóa.

Đề nghị Công tylàm rõ hoạt động mua bán hàng hóa nói trên có kèm theo việc thành lập cơ sở bánbuôn, bán lẻ để có căn cứ xem xét mục tiêu điều chỉnh của dự án.

- Mục tiêu: cho thuê vận thăng lồng không có người điều khiểnđược xếp vào nhóm dịch vụ “thuê, cho thuê máy móc và thiết bị xây dựng không cóngười điều hành (CPC 83107)” không thuộc phạm vi điều chỉnh trong Biểucam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam trong WTO. Do đó, vềnguyên tắc Việt Nam không có nghĩa vụ mở cửa thị trường đối với ngành nghề này.

Với mục tiêu bổsung nêu trên, đề nghị Quý Ban tham khảo ý kiến của Bộ Công Thương, Bộ Xây dựngvà Bộ Giao thông vận tải về việc đáp ứng các điều kiện đối với ngành nghề kinhdoanh thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

2. Đề nghị Quý Ban kiểm tra việc thựchiện báo cáo giám sát đánh giá đầu tư của Nhà đầu tư khi thực hiện điều chỉnhdự án theo quy định tại Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chínhphủ về giám sát và đánh giá đầu tư.

3. Bổ sung hồ sơ:

Căn cứ khoản 5điều 67 Luật doanh nghiệp, đề nghị nhà đầu tư bổ sung Giấy đăng ký tạm trú docơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và Hộ chiếu còn hiệu lực của người đạidiện theo pháp luật.

4. Các vấn đề khác của Dự án, đề nghị Quý Ban quản lý xem xét,thẩm tra theo quy định.

Trên đây là ýkiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Quý Ban tham khảo, nghiên cứu và trình Ủy bannhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét, quyết định theo thẩm quyền.


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND Tp Hồ Chí Minh;
- Vụ GS&TĐĐT
;
- Lưu VT, ĐTNN (VXH)
.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Đỗ Nhất Hoàng