TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 330/CT-TTHT
V/v: thuế giá trị gia tăng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2013

Kính gửi:

Công ty CP dược phẩm Savi
Địa chỉ: Lô Z.01-02-03a KCX Tân Thuận, quận 7
Mã số thuế: 0303923529

Trả lời văn thư số 636/2012/SVP /CVngày 28/12/2012 của Công ty về thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục Thuế TP có ýkiến như sau:

Căn cứ Điều 41.1 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan;kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu,thuế nhpkhu và qun lý thuế đi vihàng hoá xut khu, nhp khu:

Thủ tục hảiquan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ

1. Giải thích từ ngữ:

a) “Hàng hoá xuất khẩu, nhậpkhẩu tại chỗ” là hàng hoá do thương nhân Việt Nam (bao gồm cả thương nhâncó vốn đầu tư nước ngoài; doanh nghiệp chế xuất) xuất khẩu cho thương nhân nướcngoài nhưng thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhận hàng hoá đó tại Việt Namcho thương nhân Việt Nam khác.

b) “Người xuất khẩu tại chỗ”(sau đây gọi tắt là “doanh nghiệp xuất khẩu”): là người được thương nhânnước ngoài chỉ định giao hàng tại Việt Nam.

c) “Người nhập khẩu tại chỗ”(sau đây gọi tắt là “doanh nghiệp nhập khẩu”): là người mua hàng củathương nhân nước ngoài nhưng được thương nhân nước ngoài chỉ định nhận hàng tạiViệt Nam từ người xuất khẩu tại chỗ”

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BTCngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT:

- Tại Điều 9 quy định thuế suất 0%:

“Thuế suất 0%: áp dụng đối vớihàng hoá, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình cho doanhnghiệp chế xuất; vận tải quốc tế; hàng hoá, dịch vụ thuộc diện không chịu thuếGTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫntại khoản 3 Điều này.

a) Hàng hóa xuất khẩu bao gồm:

- Hàng hóa xuất khẩu ra nướcngoài, kể cả uỷ thác xuất khẩu;

- Hàng hóa bán vào khu phi thuếquan theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; hàng bán cho cửa hàng miễn thuế;

- Các trường hợp được coi là xuấtkhẩu theo quy định của pháp luật:

+ Hàng hoá gia công chuyển tiếptheo quy định của pháp luật thương mại về hoạt động mua, bán hàng hoá quốc tếvà các hoạt động đại lý mua, bán, gia công hàng hoá với nước ngoài.

+ Hàng hoá xuất khẩu tại chỗ theoquy định của pháp luật.

+ Hàng hoá xuất khẩu để bán tạihội chợ, triển lãm ở nước ngoài”

- Tại Khoản 2 Điều 17 quy địnhđiều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với một số trường hợp hàng hoá đượccoi như xuất khẩu:

“Hàng hoá xuất khẩu tại chỗ theoquy định của pháp luật:

a) Hợp đồng mua bán hàng hoá hoặchợp đồng gia công có chỉ định giao hàng tại Việt Nam;

b) Tờ khai hải quan hàng hoá xuấtkhẩu - nhập khẩu tại chỗ đã làm xong thủ tục hải quan;

c) Hoá đơn giá trị gia tăng hoặchóa đơn xuất khẩu ghi rõ tên người mua phía nước ngoài, tên doanh nghiệp nhậnhàng và địa điểm giao hàng tại Việt Nam;

d) Hàng hóa bán cho thương nhânnước ngoài nhưng giao hàng tại Việt Nam phải thanh toán qua ngân hàng bằngngoại tệ tự do chuyển đổi. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo hướng dẫn tạikhoản 3 Điều 16 Thông tư này. Trường hợp người nhập khẩu tại chỗ được phía nướcngoài uỷ quyền thanh toán cho người xuất khẩu tại chỗ thì đồng tiền thanh toánthực hiện theo quy định của pháp luật về ngoại hối.

đ) Hàng hóa xuất khẩu tại chỗ củadoanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải phù hợp với quy định tại giấy phépđầu tư”

Trường hợp Công ty ký hợp đồng bánhàng hoá (thành phẩm) cho Công ty PAML (Singgapore), trong hợp đồng nêu rõ giaothành phẩm cho nhà nhập khẩu Việt Nam theo chỉ định của PAML, đáp ứng các điềukiện quy định tại Khoản 2 Điều 17 Thông tư số 06/2012/TT-BTC thì được áp dụngthuế suất thuế GTGT 0%.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biếtđể thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- P.KTr 1;
- Web;
- Lưu: HC, TTHT.
50 - 1318 / 2013 QK

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga