ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ NỘI VỤ

-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 330/SNV-XDCQ
V/v bảo lưu hệ số lương cho cán bộ công chức chuyển sang cán bộ không chuyên trách

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi.

Sở Nội vụ nhận được Công văn số 512/UBND-NV ngày 13 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi về việcđề nghị Sở Nội vụ có chính sách hỗ trợ cán bộ công chức xã, thị trấn chuyểnsang chức danh không chuyên trách trước thời điểm có Công văn số 1489/SNV-XDCQSở Nội vụ có ý kiến như sau:

Nhằm đảm bảo quyền lợi cho cánbộ chuyên trách, công chức chuyên môn công tác tại phường, xã, thị trấn khichuyển sang cán bộ không chuyên trách do không đủ trình độ chuyên môn nghiệp vụtheo quy định và nhằm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức đang công tác tạichính quyền cơ cở; Sở Nội vụ đã thống nhất với Bảo hiểm xã hội thành phố, SởTài chính và có Công văn số 1489/SNV-XDCQ ngày 09 tháng 11 năm 2007 về thực hiệnchính trách hỗ trợ, luân chuyển, bố trí lại cán bộ phường, xã, thị trấn. Theođó cán bộ chuyên trách, công chức chuyên môn phường, xã, thị trấn khi chuyểnsang cán bộ không chuyên trách được giữ nguyên mức lương hiện hưởng đang đóngbảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để tiếp tục được hưởng và đóng bảo hiểm xã hội,bảo hiểm y tế theo quy định.

Sở Nội vụ phúc đáp như trên đểỦy ban nhân dân huyện Củ Chi biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND quận - huyện (để biết);
- P Nội vụ quận - huyện (để biết);
- VP; P XDCQ;
- Lưu.

GIÁM ĐỐC
Châu Minh Tỷ