BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 330/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với mặt hàng gỗ gửi kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2014

Kínhgửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 107/HQHCM-GSQLngày 09/1/2014 của Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh về việc thủ tục hải quan gửihàng vào kho ngoại quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để quản lý chặt chẽ và xác định rõnguồn gốc hợp pháp mặt hàng gỗ của Campuchia, tránh việc doanh nghiệp lợi dụngđể xuất khẩu, nhập khẩu hàng cấm, hàng không có giấy phép của Bộ Công Thươnghay thuộc danh mục của CITES, Tổng cục Hải quan đồng ý với đề nghị của Cục Hảiquan TP. Hồ Chí Minh về việc giám định các lô hàng gỗ gửi kho ngoại quan tạicông văn 107/HQHCM-GSQL nêu trên.

Tổng cục Hải quan trả lời để CụcHải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để b/cáo);
- Lưu: VT, GSQL (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh