BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 330/TCHQ-TXNK
V/v trao đổi về mặt hàng thép

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Hiệphội thép Việt Nam.
(Số 91, Đường Láng, Q. Đống Đa, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của một sốCông ty về hướng dẫn phân loại mặt hàng thép không hợp kim ở dạng bán thànhphẩm, có mặt cắt ngang hình vuông, chiều rộng nhỏ hơn hai lần chiều dày, có hàmlượng carbon dưới 0,25% tính theo trọng lượng vào mã số 7207.11.00, Tổng cụcHải quan có ý kiến như sau:

1.Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày14/11/2011 của Bộ Tài chính thì:

- Mã số 7207.11.00 chi tiết cho mặt hàng thépkhông hợp kim ở dạng bán thành phẩm, hàm lượng carbon dưới 0,25% tính theotrọng lượng, loại có mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả hình vuông), chiều rộngnhỏ hơn hai lần chiều dày;

- Mã số 7207.12.10, 7207.12.90 thuộc phân nhóm7207.12 chi tiết cho mặt hàng thép không hợp kim ở dạng bán thành phẩm, hàmlượng carbon dưới 0,25% tính theo trọng lượng, loại có mặt cắt ngang hình chữnhật, chiều rộng lớn hơn hoặc bằng hai lần chiều dày;

- Mã số 7207.19.00 chi tiết cho mặt hàng thépkhông hợp kim ở dạng bán thành phẩm, hàm lượng carbon dưới 0,25% tính theotrọng lượng, loại có mặt cắt ngang hình khác (trừ hình vuông và hình chữ nhật)và loại có mặt cắt ngang hình vuông với chiều rộng lớn hơn hoặc bằng hai lầnchiều dày.

Theo đó, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 13734/TCHQ-TXNK ngày 12/11/2014 hướng dẫn phân loại mặt hàng thép không hợp kimở dạng bán thành phẩm, có mặt cắt ngang hình vuông, chiều rộng nhỏ hơn hai lầnchiều dày, có hàm lượng carbon dưới 0,25% tính theo trọng lượng vào mã số7207.11.00.

2.Tuy nhiên, các Công ty không đồng tìnhvề hướng dẫn tại công văn số 13734/TCHQ-TXNK nêu trên do dòng hàng"Mặtcắt ngang hình chữ nhật (kể cả hình vuông), có chiều rộng nhỏ hơn hai lần chiềudày" trong Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam được chitiết không rõ ràng, không hiểu cụ thể đó là hình dạng gì vì trên thực tế, mặtcắt ngang của hàng hóa có 2 đường chéo không bằng nhau, các góc đều được botròn nên không phải là góc vuông. Ngoài ra, những tứ giác có 2 đường chéo khôngbằng nhau, không vuông góc, có các cạnh không bằng nhau và các góc không phảilà góc vuông thì có được định nghĩa là hình vuông hay hình chữ nhật không.

Tổng hợp ý kiến phản ánh của các Doanh nghiệpthì hiện nay có 2 cách hiểu về mặt cắt ngang hình vuông hoặc hình chữ nhật củathép bán thành phẩm:

Cách hiểu 1: Mặt cắt ngang hình vuông hoặc hìnhchữ nhật của thép bán thành phẩm là những tứ giác có 2 cạnh chéo bằng nhautuyệt đối, các góc vuông 900 .

Cách hiểu 2: Trên thực tế sản xuất vàcông nghệ gia công nóng không có loại thép bán thành phẩm có mặt cắt ngangchính xác 100% là hình vuông và hình chữ nhật, các góc cũng không thể là gócvuông tuyệt đối. Các hình dạng cơ bản của phôi thép là hình vuông, hình chữnhật, hình tròn, hình 6 cạnh, 8 cạnh,..việc tạo hình các phôi thép có đườngchéo sai lệch chủ yếu do vấn đề công nghệ, lỗi kỹ thuật gây ra nên không đạtđược yêu cầu mong muốn nhưng vẫn trong giới hạn yêu cầu kỹ thuật mà người sửdụng chấp nhận

3. Theo tài liệu Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN1850:1976, TCVN 1851:1976, TCVN 1852:1976 quy định sai lệch cho phép của kíchthước canh, đường chéo góc, góc lượn đối với mặt cắt ngang của sản phẩm thépbán thành phẩm nhưng vẫn phân loại vào cùng một dạng hình gần giống với nónhất. Các sai lệch này chủ yếu do lỗi công nghệ gây ra nhưng vẫn trong giới hạnyêu cầu kỹ thuật mà người sử dụng sản phẩm phôi thép chấp nhận. Tham khảo chúgiải chi tiết nhóm 72.07 thì nhóm này bao gồm các sản phẩm ở dạng phôi thép cánthô, phôi thanh, cốt thép tròn, phiến, tấm. Chúng là những bán thành phẩm dùngcho cán nóng hoặc rèn tiếp theo. Vì vậy mà chúng không đòi hỏi phải được làmchính xác về kích cỡ, các cạnh mép không chính xác, các bề mặt thường lồi hoặclõm và có thể vẫn còn giữ lại các dấu vết gây ra trong quá trình sản xuất (vídụ các dấu của trục lăn).

Để có cơ sả trả lời vướng mắc của các Doanhnghiệp, đề nghị Hiệp hội thép Việt Nam có ý kiến về việc trên thực tế có haykhông loại thép bán thành phẩm có mặt cắt ngang là hình vuông hoặc hình chữnhật mà có các góc vuông tuyệt đối, các cạnh chéo bằng nhau tuyệt đối (nếu có,đề nghị cung cấp cho Tổng cục Hải quan hình ảnh, tài liệu đối với loại thépnày). Trường hợp có sai lệch thì sai số cho phép là bao nhiêu (chênh lệch độdài cạnh, độ của các góc). Đồng thời đề nghị Hiệp hội thép cung cấp cho Tổngcục Hải quan thông tin các loại cơ bản về hình dạng mặt cắt ngang của thép bánthành phẩm và có ý kiến về cách hiểu mặt cắt ngang hình vuông hoặc hình chữnhật của thép bán thành phẩm.

Ý kiến xin nhận lại trước ngày 22/01/2015.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Hiệp hội thépViệt Nam.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường