VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 330/VPCP-CN
V/v khởi công xây dựng công trình Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa (giai đoạn khởi động).

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Tổng công ty Hàng hải Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Về việc khởi công công trình Cảngtrung chuyển quốc tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa (giai đoạn khởi động) do Tổngcông ty Hàng hải Việt Nam làm chủ đầu tư, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầuchưa khởi công để làm rõ một số vấn đề có liên quan.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;
- TTg, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
các Vụ: KTTH, TH, ĐP, QHQT,
TTBC, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, CN (3). 19

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý