BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3301/BTC-TCT
V/v: trích khấu hao TSCĐ

Hà Nội, ngày 9 tháng 3 năm 2007

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Định

Trả lời công văn số 3854/CT-DN1 ngày 22/12/2006 của Cục Thuế tỉnh Bình Định về trích khấu hao tài sản cố định, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại điểm 2 Điều 13 Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (Ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) quy định: "Các doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả kinh tế cao được khấu hao nhanh nhưng tối đa không quá 2 lần mức khấu hao xác định theo phương pháp đường thẳng để nhanh chóng đổi mới công nghệ... Khi thực hiện trích khấu hao nhanh, doanh nghiệp phải đảm bảo kinh doanh có lãi".

Tại điểm 1.2 mục III phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

"Mức trích khấu hao tài sản cố định đượctính vào chi phí hợp lý theo quyết định của Bộ trưởng Bộ tài chính về chế độ uản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Cơ sở kinh doanh áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng có hiệu quả kinh tế cao được khấu hao nhanh nhưng tối đa không quá 02 lần mức khấu hao theo phương pháp đường thẳng để nhanh chóng đổi mới công nghệ... Khi thực hiện khấu hao nhanh cơ sở kinh doanh phải đảm bảo có lãi".

Căn cứ các quy định nêu trên: Cảng Quy Nhơn được trích khấu hao nhanh và tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp tối đa không quá 2 lần mức khấu hao theo phương pháp đường thẳng và khi thực hiện trích khấu hao nhanh doanh nghiệp phải đảm bảo kết quả kinh doanh có lãi.

Bộ Tài chính trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Định biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung