BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3302TCT/NV5
V/v: thuế GTGT đối với dịch vụ bảo hiểm

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2001

Kính gửi:

Công ty tư vấn dịch vụ bảo hiểm Aon Inchinbrok
(Toà nhà Vietcombank 198 Trần Quang Khải - TP Hà Nội)

Trả lời văn thư đề ngày 13/8/2001 của Công ty tưvấn dịch vụ bảo hiểm Aon Inchinbrok về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với bảohiểm bồi thường tai nạn cho người lao động, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 8, mục II, phần A, Thôngtư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghịđịnh số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhLuật thuế GTGT thì “Bảo hiểm nhân thọ; bảo hiểm học sinh và các dịch vụ bảohiểm con người như bảo hiểm tai nạn thuỷ thủ, tuyền viên, bảo hiểm tai nạn conngười (bao gồm cả bảo hiểm tai nạn, sinh mạng, kết hợp nằm viện), bảo hiểm tainạn hành khách, bảo hiểm khách du lịch, bảo hiểm tai nạn lái - phụ xe và ngườingồi trên xe, bảo hiểm cho người đình sản, bảo hiểm trợ cấp nằm viện phẫuthuật, bảo hiểm sinh mạng cá nhân, bảo hiểm người sử dụng điện...; bảo hiểm vậtnuôi, cây trồng, bảo hiểm nông nghiệp khác và các loại bảo hiểm không nhằm mụcđích kinh doanh như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm lao động” là cáchoạt động thuộc diện không chịu thuế GTGT.

Như vậy, bảo hiểm bồi thường tai nạn cho ngườilao động là dịch vụ bảo hiểm con người thuộc diện không chịu thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty tư vấn dịch vụbảo hiểm Aon Inchinbrok biết và thực hiện./.

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGTrương Chí Trung