BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3303/TCHQ-KTTT
V/v báo cáo thép chế tạo

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Ngày 24/6/2003, bcn1 có công văn số 2473 CV/TCKT gửi Bộ Tài chính về việc xử lý thuế nhập khẩu thép chế tạo dùng cho sản xuất cơ khí. Thực hiện yêu cầu của lãnh đạo Bộ, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các địa phương báo cáo theo nội dụng sau:

1. Đến thời điểm 15/6/2003, tại các Chi cục Hải quan địa phương còn lô hàng thép chế tạo nào nhập khẩu trước ngày 29/4/2003 (ngày Bộ Tài chính có văn bản số 4294 TC/TCT chỉ đạo việc áp mã số và thuế suất thép chế tạo nhập khẩu) bị cưỡng chế, chưa được làm thủ tục hải quan hay không. Nếu có thì số lượng lô hàng, số lượng hàng và trị giá hàng hoá là bao nhiêu, lý do chưa được làm thủ tục hải quan.

2. Thống kê số lô hàng thép chế tạo và số thuế đã tính theo mức thuế suất ở các mã số khác ngoài mã số 721430.10 và 721430.20.

Báo cáo gửi về Vụ KTTT XNK Tổng cục Hải quan trước ngày 25/7/2003.

Tổng cục Hải quan thông báo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn