BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3306/BGDĐT-GDQP
V/v: Hướng dẫn khen thưởng thành tích 5 năm thực hiện Nghị định 119/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công tác quốc phòng

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2009

Kính gửi: Thủtrưởng, Ban Chỉ huy quân sự các đơn vị trực thuộc Bộ

Căncứ Hướng dẫn số 359/HD-CT ngày 30 tháng 3 năm 2009 của Tổng cục Chính trị vềKhen thưởng thành tích 5 năm (2004-2009) thực hiện Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở các Bộ, cơ quanngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương; Chỉ thị số 36/2005/CT-TTgngày 17 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục chỉ đạo xây dựngcơ sở vững mạnh toàn diện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trongtình hình mới;

BanCHQS Bộ hướng dẫn các Đại học, Học viện, trường đại học, cao đẳng và các đơn vịtrực thuộc Bộ (sau đây gọi tắt là đơn vị) xét và đề nghị khen thưởng thành tích5 năm (2004-2009) thực hiện Nghị định số 119/2004/NĐ-CP của Chính phủ về côngtác quốc phòng ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địaphương; Chỉ thị số 36/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục chỉ đạoxây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, anninh trong tình hình mới như sau:

I.THỜI GIAN TÍNH KHEN THƯỞNG

Thờigian tính thành tích để xét khen thưởng được tính từ năm 2004 đến thời điểmtổng kết năm 2009.

II.ĐỐI TƯỢNG KHEN THƯỞNG

1.Tập thể:

BanChỉ huy quân sự, lực lượng tự vệ các đơn vị trực thuộc Bộ.

2.Cá nhân:

-Cán bộ trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và theo dõi thực hiện công tácquốc phòng, quân sự ở các đơn vị;

-Cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm công tác quốc phòng, quân sự, sỹ quan quân độibiệt phái ở các nhà trường.

-Cán bộ, công nhân viên chức của các đơn vị.

III.HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

1.Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba:

2.Bằng khen:

-Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

-Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

-Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3.Giấy khen:

-Giấy khen của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Bộ Giáo dục và Đào tạo.

IV.TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG

1.Tiêu chuẩn chung:

Tậpthể và cá nhân được đề nghị khen thưởng phải đạt các tiêu chuẩn sau:

-Có thành tích đặc biệt xuất sắc dẫn đầu trong thực hiện công tác quốc phòng,quân sự ở đơn vị và xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện;

-Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao;

-Đoàn kết, thống nhất, gương mẫu thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng,chính sách và pháp luật của Nhà nước; tham gia tích cực các phong trào thi đuayêu nước; tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện;

2.Tiêu chuẩn cụ thể:

2.1.Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằngkhen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng:

a.Tặng cho tập thể đạt được các tiêu chuẩn sau:

-Từ năm 2004 đến năm 2009 liên tục dẫn đầu Bộ, địa phương lập được những thànhtích đặc biệt xuất sắc nêu gương tốt cho cả nước học tập về thực hiện các nhiệmvụ quốc phòng, quân sự và xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện:

+Xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng lực lượng tự vệ, huy động lực lượng dự bịđộng viên; củng cố tiềm lực quốc phòng, nền quốc phòng toàn dân;

+Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự trong thời bình, tuyển quân, tuyển chọnsinh viên đào tạo sỹ quan dự bị; động viên lực lượng cho nhiệm vụ bảo vệ Tổquốc trong mọi tình huống;

+Thực hiện công tác giáo dục quốc phòng toàn dân;

+Kết hợp kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh với quốc phòng;

+Thực hiện chính sách hậu phương quân đội và các chính sách xã hội liên quan đếnquốc phòng, quân sự.

b.Tặng cho cá nhân:

Nhữngcá nhân lập được những thành tích đặc biệt xuất sắc dẫn đầu cho cả nước học tậpvề lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự và xây dựngcơ sở vững mạnh toàn diện từ năm 2004 đến năm 2009.

2.4.Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Giấy khen của Chỉ huy trưởngBan Chỉ huy quân sự Bộ:

-Tặng cho các tập thể đạt được các tiêu chuẩn sau:

Từnăm 2004 đến năm 2009 lập được thành tích xuất sắc dẫn đầu Bộ về thực hiện cácnhiệm vụ quốc phòng và xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện đã nêu trên.

-Tặng cho cá nhân từ năm 2004 đến năm 2009 lập được thành tích xuất sắc nêugương trong toàn Bộ về lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòngvà xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện.

V.QUY TRÌNH, THỦ TỤC HỒ SƠ

1.Quy trình:

a.Việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện côngtác quốc phòng, quân sự phải được bình xét từ cơ sở, những tập thể và cá nhânthực sự tiêu biểu, xuất sắc dẫn đầu có tác dụng nêu gương tốt để học tập mới đềnghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng, Chính phủ và Nhà nước khen thưởng.

b.Các trường hợp đề nghị khen thưởng đều phải thông qua Cơ quan thường trực BanChỉ huy quân sự Bộ để xem xét, thẩm định và tổng hợp, báo cáo đề nghị lên cấpcó thẩm quyền.

2.Hồ sơ đề nghị khen thưởng:

-Tờ trình của đơn vị;

-Danh sách đề nghị khen thưởng;

-Báo cáo thành tích của tập thể và cá nhân có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị cấptrình khen thưởng;

-Bản tóm tắt thành tích tập thể và cá nhân;

-Đối với các trường hợp đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Huânchương phải có bản photocopy các hình thức đã được khen thưởng từ năm 2004 đếnnăm 2009 về công tác quốc phòng, quân sự.

-Hồ sơ đề nghị khen thưởng: Đối với Huân chương 04 bộ; Bằng khen của Thủ tướngChính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bằng khen của Bộ trưởng BộGiáo dục và Đào tạo 03 bộ; Giấy khen của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Bộ02 bản (tất cả đều là bản chính).

VI.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.Đối với các cá nhân là lãnh đạo, chỉ huy đơn vị khi xét khen thưởng phải gắnvới thành tích của tập thể (tập thể không được khen thưởng thì cá nhân là lãnhđạo, chỉ huy tập thể đó không được xét khen thưởng).

2.Các tập thể, cá nhân đã được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen và đề nghịThủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương vềthành tích 12 năm thực hiện pháp lệnh Dân quân tự vệ; 12 năm thực hiện LuậtNghĩa vụ quân sự và Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên (1996-2008) khôngđược cộng thành tích để đề nghị khen thưởng đợt này.

3.Số lượng khen thưởng của Tổng cục Chính trị quy định cho các đầu mối cơ quanTrung ương rất hạn chế nên đề nghị các đơn vị xem xét, nghiên cứu chặt chẽ vềthành tích của đơn vị mình để xét và đề nghị khen thưởng cho đúng.

-Về Huân Chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằngkhen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Số lượng được xét khen thưởng của Bộ Giáo dụcvà Đào tạo từ 5-6 chỉ tiêu cho cả tập thể và cá nhân.

-Về Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Giấy khen của Chỉ huytrưởng Ban Chỉ huy quân sự Bộ mỗi đơn vị xem xét đề nghị 1-2 trường hợp cho cảtập thể và cá nhân.

4.Thời gian các đơn vị trình khen thưởng về Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy quânsự Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị định119/2004/NĐ-CP gắn với sơ kết Chỉ thị 36/2005/CT-TTg (trước ngày 10/7/2009)

Địachỉ gửi báo cáo:

Cơquan thường trực Ban Chỉ huy quân sự Bộ Giáo dục và Đào tạo: Vụ Giáo dục Quốcphòng – Bộ Giáo dục và Đào tạo – 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội.

(Liênhệ đồng chí Nguyễn Xuân Tiến – Điện thoại: 04.38683760 và 0983.836.889 – Fax:04.38684158).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cơ quan Thường trực công tác quốc phòng – BQP (để báo cáo);
- Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo);
- Thứ trưởng TT Bành Tiến Long (để báo cáo);
- Thứ trưởng Phạm Vũ Luận (để báo cáo);
- Các đồng chí trong Ban CHQS Bộ;
- Lưu VT, VP, Vụ GDQP.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHỈ HUY TRƯỞNG BCHQS BỘ
Nguyễn Hải Long