VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3307/VPCP-KGVX
V/v gửi báo cáo tóm tắt Hồ sơ Khu DSTN Ba Bể - Na Hang đề nghị UNESCO đưa vào Danh mục dự kiến xây dựng hồ sơ Di sản thế gii

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2017

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn s1192/BVHTTDL-DSVH ngày 23 tháng 3 năm 2017, ý kiến Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia (Công văn số 03/HĐ DSVHQG-VP ngày 20 tháng 01 năm 2017), Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam (Công văn số 07/BTK/2017 ngày 18 tháng 01 năm 2017), Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang (Công văn s493/UBND-KGVX ngày 28 tháng 02 năm 2017), Ủcy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn (Công văn số 940/UBND-KGVX ngày 08 tháng 3 năm 2017), về việc gửi Báo cáo tóm tắt Hồ sơ “Khu Di sản thiên nhiên Ba Bể - Na Hang” (tỉnh Bắc Kạn và tỉnh Tuyên Quang) tới Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp quốc (UNESCO) đề nghị đưa vào Danh mục dự kiến xây dựng Hồ sơ di sản thế giới, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam gửi Báo cáo tóm tắt Hồ sơ “Khu Di sản thiên nhiên Ba Bể - Na Hang” tới Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp quốc (UNESCO) đề nghị đưa vào Danh mục dự kiến xây dựng Hồ sơ Di sản thế giới; hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang và Ủy ban nhân dân tỉnh Bc Kạn lập hồ sơ khoa học trình Thủ tướng Chính phủ cho phép đệ trình UNESCO xem xét, công nhận là Di sản thế giới.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai lập hồ sơ “Khu Di sản thiên nhiên Ba Bể - Na Hang” theo quy định tại Hướng dẫn thực hiện Công ước Di sản thế giới 1972 và pháp luật về di sản văn hóa.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ t
ướng Chính phủ (để b/c)
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
- Cục DSVH (Bộ VHTTDL);
- UBQG UNESCO Việt Nam (Bộ Ngoại giao);
- Hội đồng DSVH quốc gia;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
TGĐ C
ng TTĐT, các Vụ: TH, QHQT, QHĐP;
- Lưu: VT, KGVX(3),
đdt. 13

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng