BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3308/TCHQ-TXNK
V/v thuế NPL bị thiệt hại do hỏa hoạn

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2012

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Định.

Trả lời công văn số 489/HQBĐ-NV ngày 29/5/2012 của Cục Hảiquan tỉnh Bình Định về việc vướng mắc thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đốivới nguyên liệu, máy móc bị thiệt hại do hỏa hoạn của Công ty TNHH CN Semco PhúYên, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Vướng mắc của Cục Hải quan tỉnh Bình Định phản ánh tại côngvăn số 489/HQBĐ-NV nêu trên, hiện nay, Tổng cục Hải quan đang trình cấp có thẩmquyền xem xét, xử lý và sẽ có văn bản hướng dẫn trong thời gian sớm nhất.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bình Địnhđược biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Dương Phú Đông