BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 330TCT/PCCS
V/v: Thanh toán chứng từ, thu phí, lệ phí

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2005

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Hải Dương

Trả lời công văn số 1661CT/AC ngày 22/11/2004của Cục Thuế tỉnh Hải Dương về việc thanh toán chứng từ thu phí, lệ phí; Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại Điều 15 Quyết định số 30/2001/QĐ-BTCngày 13/4/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ in, pháthành, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế quy định: “Cơ quan thuế, cơ quan được sửdụng biên lai thu tiền phải có lịch thanh toán biên lai, tiền thuế, tiền phí,lệ phí, tiền bán ấn chỉ theo quy định. Cán bộ sử dụng các loại chứng từ thuphải thực hiện việc thanh toán các loại biên lai thu thuế, thu phí, lệ phí, thutiền với cơ quan thuế.”

Căn cứ quy định nêu trên, trườnghợp các đơn vị thu phí, lệ phí hàng tháng không thanh toán biên lai đã sử dụngvới Cơ quan thuế là trái quy định. Đề nghị Cục thuế tỉnh Hải Dương hướng dẫncác đơn vị thanh toán biên lai đã sử dụng theo đúng quy định hiện hành.

2. Về đề xuất của đơn vị cần mộtliên để lưu trong tài liệu kế toán, đề nghị Cục thuế hướng dẫn đơn vị sử dụngliên 3 (liên lưu tại cuống) để khai thác hoặc đối chiếu số liệu khi cần thiết,còn liên 1 phải được thanh toán với cơ quan thuế để cơ quan thuế kiểm soát đượcsố thu của Ngân sách nhà nước một cách chính xác.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuếtỉnh Hải Dương được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP (HC), PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương