BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 331/BKHĐT-ĐTNN
V/v điều chỉnh GCNĐT Công ty TNHH Paris Baguette Hà Nội

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2014

Kính gửi: SởKế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

Trả lời công vănsố 4999/KH &ĐT-ĐTNN ngày 16 tháng 12 năm 2013 của Sở Kế hoạch và Đầu tưthành phố Hà Nội về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty TNHHParis Baguette HàNội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Về tăng vốn điều lệ:

Mục h Khoản 1 Điều 64 Luật Doanhnghiệp quy định quyền của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thànhviên: “Quyết định tăng vốn điều lệ của công ty”. Theo đó, việc tăng vốnđiều lệ của Công ty TNHH Paris Baguette Hà Nội từ 6 triệu đô la Mỹ lên thành 10triệu đô la Mỹ là không trái với quy định nêu trên.

2. Về bổ sung mục tiêu hoạt động vàđịa điểm kinh doanh:

Theo quy định tạiBiểu cam kết thương mại và dịch vụ của Việt Nam trong WTO, dịch vụ cungcấp thức ăn (CPC 642) và đồ uống (CPC 643) không hạn chế với hiện diện thươngmại, ngoại trừ trong vòng 8 năm kể từ ngày gia nhập, việc cung cấp dịch vụ cầntiến hành song song với đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo hoặc mua lại khách sạn; sauđó không hạn chế. Theo đó, việc mở thêm các địa điểm kinh doanh của Công tyTNHH Paris Baguette Hà Nội là không phù hợp với quy định nêu trên.

Tuy nhiên, tại công văn số 8612/BCT-KH ngày 23/9/2013, Bộ Công Thương (Bộ quản lý chuyên ngành) có nộidung:“Chấp thuận chủ trương cho phép mở cửa sớm hơn so với cam kết gia nhậpWTO theo hướng: từ nay đến ngày 01 tháng 01 năm 2015, cho phép các doanh nghiệp FDI được thuê cửa hàng kinh doanh dịch vụ ănuống tại khách sạn hoặc tổ hợp khách sạn, văn phòng, căn hộ cho thuê; trung tâmthương mại; siêu thị có quy hoạch khu dịch vụ ăn uống phù hợp với lĩnh vực kinhdoanh của doanh nghiệp”

Do vậy, việc bổsung ngành nghề kinh doanh, mục tiêu hoạt động và mở thêm 5 địa điểm thực hiệndự án tại các trung tâm thương mại của Công ty TNHH Paris Baguette HàNội, đề nghị tham khảo ý kiến của Bộ Công Thương.

3. Các vấn đề cần lưu ý:

- Theo giải trìnhtại hồ sơ, việc tăng vốn điều lệ sẽ do ParisCroissant Co., Ltd (Chủ đầu tư) camkết góp bằng tiền mặt. Để có cơ sở xem xét, đề nghị bổ sung bản dịch tiếng Việtcủa Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011, 2012 của Paris Croissant Co., Ltd.

- Bổ sung ngàytháng vào các tài liệu kèm theo hồ sơ (Bản đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhậnđầu tư, Quyết định của Paris Croissant Co.,Ltd, Phụ lục điều chỉnh Điều lệ củaCông ty TNHH Paris Baguette Hà Nội, Giải trình khả năng tài chính, Báo cáo vốnđầu tư thực hiện...)

4. Các vấn đềkhác của dự án, đề nghị xem xét, thẩm tra theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là mộtsố ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Quý Sở tham khảo, nghiên cứu và trình Ủyban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét, quyết định theo thẩm quyền./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP Hà Nội;
- Vụ GS&TĐĐT;
- Lưu: VT, Cục ĐTNN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Tống Quốc Đạt