BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
----------------

Số: 331/LĐTBXH-LĐTL
V/v: Đối tượng vận dụng bảng lương

theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2013

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng

Trả lời công văn số 113/SLĐTBXH-LĐTLBHXH ngày 18/01/2013 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng về đối tượng vận dụng bảng lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bệnh viện ung thư Đà Nẵng là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp năm 2005, do vậy công ty tự xây dựng và quyết định thang lương, bảng lương bảo đảm các nguyên tắc quy định tại Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ, Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/05/2003 và Thông tư số 28/2007/TT-BLĐTBXH ngày 05/12/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động và tiền lương.

2. Trường hợp công ty vận dụng hệ số lương trong các thang lương, bảng lương và phụ cấp lương ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ để xây dựng các thang lương, bảng lương của công ty thì các mức tiền lương trong thang lương, bảng lương của công ty (hệ số lương nhân mức tiền lương tối thiểu do công ty lựa chọn) phải bảo đảm các nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương do Chính phủ quy định.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng được biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh