BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 331/LĐTBXH-VP
V/v tăng cường điều tra, khảo sát đón thêm trẻ vào các nhà gia đình Làng trẻ em SOS

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2010

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, các tỉnh Phú Thọ, Điện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Bến Tre và Cà Mau.

Theo quy định đã thống nhất giữaLàng trẻ em SOS Quốc tế và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì mỗi nhà giađình thuộc Làng trẻ em SOS cơ sở phải nuôi dưỡng bình quân 9 - 10 trẻ. Tuynhiên, theo số liệu thống kê, số trẻ bình quân cho một nhà gia đình thuộc Làngtrẻ em SOS cơ sở hiện nay chỉ đạt 8,1 trẻ/nhà. Những nơi có số trẻ bình quântrong một nhà gia đình thấp nhất là Làng trẻ em SOS Bến Tre (6,3 trẻ/nhà), ĐàLạt (6,9 trẻ/nhà), Nha Trang (7,2 trẻ/nhà), Gò Vấp (7,5 trẻ/nhà), Việt Trì vàCà Mau (8,6 trẻ/nhà). Tổng số chỗ trống hiện nay có khả năng tiếp nhận thêm 170cháu. Số lượng trẻ còn thiếu này lớn hơn công suất của một Làng và đang gây ratình trạng lãng phí lớn cơ sở vật chất đã được đầu tư.

Để tránh lãng phí cơ sở vật chất màtổ chức Làng trẻ em SOS Quốc tế đã đầu tư và để có thể tiếp nhận được nhiều trẻem có hoàn cảnh khó khăn cần được chăm sóc, nuôi dưỡng và nhằm thực hiện mụctiêu 2.500 trẻ được nuôi dưỡng trong năm 2010, Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội yêu cầu:

1. Các Làng trẻ em SOS cơ sở cầntiếp tục khảo sát và tiếp nhận thêm trẻ. Đến quý III năm 2010, số trẻ bình quâncho các Làng trẻ em SOS Gò Vấp, Đà Lạt cần đạt trên 8 trẻ/nhà; các Làng trẻ emSOS Hà Nội, Vinh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cà Mau, Việt Trì, Bến Tre, Nha Trang,Đồng Hới và Thanh Hóa cần có bình quân trên 9,5 trẻ/nhà. Riêng đối với Làng trẻem SOS Điện Biên Phủ cần đạt số trẻ bình quân trên 9,5 trẻ/nhà vào cuối quý IVnăm 2010.

2. Trong trường hợp tại các tỉnh,thành phố nơi có Làng trẻ em SOS không đủ số trẻ theo tiêu chuẩn quy định, đềnghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chophép các Làng trẻ em SOS được tiếp nhận trẻ từ các tỉnh, thành phố khác đến.

3. Các Làng còn thiếu bà mẹ, bà dì(Điện Biên Phủ, Đồng Hới, Thanh Hóa) và những Làng có một số bà mẹ lớn tuổichuẩn bị nghỉ hưu (Đà Lạt, Gò Vấp, Hà Nội và Vinh) cần nhanh chóng tuyển thêmbà mẹ, bà dì để kịp thời đào tạo và thay thế.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộiđề nghị Ủy ban nhân dân, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thànhphố và Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam chỉ đạo, kiểm tra, giám sát để cácLàng thực hiện tốt những yêu cầu trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thành viên BCĐSOSVN;
- Văn phòng SOS VN;
- Các LTESOS cơ sở;
- Lưu: VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH LÀNG TRẺ EM SOS VIỆT NAM
Đàm Hữu Đắc